Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 287

fchool uitgaat, een ieder naar zyn huis, of naar de fpeeiplaats loopt.

Westmore land. Eene goede tyding, Mylord Hdftings; voor weike ik u, Verraader, gevangen neem, als fchuldig aan Hoog Verraad , en u beiden insgelyks, LordAartsbiiTchop, en Lord Mowbray.

M o w b r a y» Is deeze handelwys billyk en eerlyk?

Westmoreland. Was uwe byëenkomft zodanig?

York, (tegen Lancafter.) Zult gy dus uwe belofte verbreeken?

Lancaster. Ik heb aan u in perfoon geene belofte gedaan. Ik heb niets beloofd, dan dat de bezwaaren, waar. over gy u beklaagde, zouden uit den weggeruimd worden; en hiervoor zal ik, op myne eer, recht chriftelyk zorg draagen. Maar wat u betreft, Oproermaakers. gy zult den verdienden loon ontfan* gen voor uwe muitery en fnoode daaden. Gyhebt zeer onbezonnen <ie wapenen opgevat; gy hebdwaaslyk uw volk herwaarts aangevoerd, en het" zelve nog dwaaslyker weder weggezonden. Laat de trommel roeren , en vervolgt den vsrftrooiden hoop; de Hemel heeft deezen dag voor ons geftreden en niet wy zei ven. Laat eenige wachten deeze ver. raaders geleiden naar het doodblok, als het recht, maatig fterfbed des verraads. (Zy vertakken met bet leger.)

ZESDE

Sluiten