Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL.

333

SLUITREDEN,

(door een' Dan/er uit gefproken.)

Het eerft is, myne vrees, het tweede, myne bui*' ging, en het laatfte, myne aanfpraak. Myne vrees is uw misnoegen, myne buiging is myn plicht, en myne aanfpraak is eene verfchooning. Indien gy thans eene fraaije reden van my verwacht , dan maakt gy my verlegen; want alles, dat ik u zeggen zal is van myn eigen opftcl, en ik vrees, dat zulks zal blyken tot myn eigen nadeel te zyn- Maar laa« ten wy tot ons onderwerp, en dus ook tot de proef komen. Het zy udan bekend, gelyk ik weet dat het is, dat ik my onlangs aan u vertoond heb, by het eindigen van een Spel, dat niet voldaan had, om verfchooning te verzoeken, en u een beter te belooven. Ik had waarlyk gedacht u met dit Stuk tc betaalen ; maar indien dit gelyk eene kwaalykuitvallende onderneeming ongelukkig terug komt,dan moet ik bankroet maaken , en gy, myne genegen fchuldeifchers , daarby verliezen. Ik heb u beloofd, dat ik hier zou verfchycen, en hier beveel ik my thans aan uwe goedgunftigheid ; borgt my wat, en ik zal u wat betaalen, en u daarenboven, gelyk de meefte fcbuldenasrs doen , oneindig veel belooven.

Indien myne tong u niet kan beweegen om my kwyt te fchelden , begeert gy dan ook,dat ik myne beenen (daartoe) gebruiken zal?,En zelfs dat het» geen ik u fchuldig ben weg te danfen , zou eens betaaling in zeer iigte fpecie zyn. Maar een goed geweeten kan alle mooglyke voldoening geeven,en daaivan zal ik my bedienen Alle de Dames, die hier tegenwoordig zyn, hebben my vergiffenis ge» fchonken; indien de Heeren dit niet willen doen, dan ftemmen de Heeren niet overeen met de Dames ,

Sluiten