Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL.

3+S

Woord, om eene vrouw of vryster te betekenen, die 'er wel uitziet, en teveni juist niet zeer onhan» delbaar is, gelyk men ia het Nederduitfch wel ge« woon is een lekker brokje te zeggen.

Vhtaalm.

Pas. 268. Reg. 16,15,14. (van onderen.)

Ik kan drie pond krygen van Bulcalf, en van MouU dy voor bun ontflag.

Deeze rekening komt niet uit. Maar misfchien dacht Bardolph de overige twintig Shillings te verduisteren. ~

Da. Johnsou.

Pag. 269. Reg. s,f. (van onderen.)

Toen /peelde ik voor Sir Dagonet; in bet Jpel van Koning Arthur. ,

De Hiftorie van Sir Dagonet is te viaden in een ouden Roman, genaamd: La Mort d'Artbure, die ten tyde van onzen Dichter, of een weinig te voo» ren zeer beroemd was. „ Toen gantfch Engeland ", zogt Afcham in zy»' Schoolmeester; „ in de Papis. „ tery als in een' modderpoel verzonken lag.wier„ den 'er in onze taal weinig boeken gelezen, dan „ eenige Ridder - Romans , zo als gezegd wierd, „ tot tydkorting en vermaak; welke boeken, naar „ het zeggen van fommigen, gemaakt wierden in „ de Kloosters door luije en ledige monniken , als „ by voorbeeld een, genaamd: La Mort d'Artbure'. — In deezen Roman was Sir Dagonet de Hofnar van Koning Arthur, en Shakespeare wilde zyn' Vre. derechtervoorftellen als niet in ftaat om grooter rol nit te voeren. _

Da. Johnsow.

Ibid.

Hat Spel van Koning Arthur fchynt een Tooneel. ftuk geweest te zyn, getrokken uit den ouden Ro« man genaamd; La Mort d'Artbure, een' der meest

y 4 D#-

Sluiten