Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 34S

ï, zen te hebben, daar inkwam van een Kruidenier. „• Ridder; en daarom wil ik het worden. Hebt gy ,, ooit hooren fpreeken van een', die omzworf ,, zonder Schildknaap , of zonder Dwerg ? Myn „ oudfte broeder Tim zal myn getrouwe Schild»

knaap, en George myn Dwerg zyn." — In het eerfte Tooneel van het vierde Bedryf blykt het duidelyk , dat daar gezinfpeeld word op het Stuk van Heywood, daar de Jongen zegt: „ Maar het „ zal immers niet welvoeglyk fchynen,dat de leer„ knecht van een'kruidenier by eens Koningsdoch» „ ter zyn hof maakt? Burger. Zal het, knaap? Gy „ zyt heel bedreven in de Historiën; eilieve, wat „ was Sir Dagonet ? Was hy niet de teerknecht „ van een' kruidenier te London? Lees het Stuk

van de vier Leerknechts, daar zy hunne Janfen „ ook zo drillen ". —- In hetBlyfpel van Heywood word Euftace, de leerknecht van den Kruidenier, ingevoerd als zyn hof maakende by de Dochter van den Koning van Frankryk, en . in de vertooning vóór het eerfte Bedryf, worden de vier Leerknechts verbeeld in volle wapenrusting,hunue werpfpiefen uitfchietende. Oogenbliklyk vóór de laatstgemeld© zaamenfpraak vind men de volgende fpreekende bewyzen van eene aanfpeeling : „ Burger. Laat ,, de Sophi van Perfiërj peetoom over zyn kind zyn. „ Jongen. Geloof my, Mynheer, dat zal niet be« „ vallen, dat is te oudbakken; dat is reeds te voo* „ ren vertoond in den Rooden Bul". Dit ziet op eene omftandigheid in het BlyfpeJ van Heywood, dat, gelyk hier voor gezegd is, in den Rooden Bul verfcheiden maaien vertoond is geworden" Het Spel van Beaumont en Fletcher is geheel in den boertigen fmaak; dat van Heywood is een mengfel van jok en ernst, en klaarblykelyk opgericht om de» fpot te dryven met de toenmaals heerfchende mode van niets dan Ridder-romans te leezen.

W a b t o it. Y S Pag.

Sluiten