Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S F E Li 387

Claudio.' Stilzwygendheid is de befte verkondigfier van in. nerlyke blydfchap ; ik zou Hechts weinig gelukkig zyn , indien ik zeggen kon hoe zeer ik gelukkig ben. (tegen Hero,) Mejuffer , gelyk gy de myne zyt, zo ben ik ook de uwe; ik fchenk myzelvers weg aan u, en reikhals naar de uitwitfeling. Beatrice. Spreek, Nicht, of ftop zyn' mond met een' kus, [indien gy niet fpreeken kunt, ] en laat hem ook niet fpreeken.

Dow Pedro, (tegen Beatrice.) Inderdaad, Mejuffer, gy hebt een vrolyk hart.

Beatrice. Ja, Mynheer, en ik dank dat kluchtig ding, om dat het altoos aan de windzyde van de zorg gaat ftaan; myne Nicht zegt het hem in het oor,dat hy zyne plaats heeft in haar hart.

Claud i o. Zo doet zy, Nicht.

Beatr icb. Goede hemel! Wat trouwt dat alles! Zo raakt ieder in de waereld, en ik ben verbrand van de zon; ik raag maar in een' hoek gaan zitten en roepen, Hola hei.' om een' man te krygen.

Don Pedro. Ik zal 'er u een' bezorgen, Juffer Beatrice.

Beatrice. Ik zou liever een' hebben, dien uw Vader my bezorgd had ; heeft uwe Hoogheid nooit een' broeder gehad, die u geleek? Uw Vader beeft uitmuntende mannen voortgebragt, indien een meisje maaf daar aan kon komen.

DonPEdro. Wilt gy my hebben , Mejuffer ?

Beatrice. Neen , Prias , of ik zou een' anderen voor in de weck moeten hebben; uwe Hoogheid is een veel Bb z te

Sluiten