Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3«8 VEEL LEVEN ovtR NIETS.

Claud io. Ja. inderdaad, zy heeft dat gezegd.

Don Pedbo. Eilieve, hoe, hoe? Gy doet my verbaasd ftaan; ik heb altoos gemeend, dat haar hart onverwinbaar was tegen alle aanvallen van liefde.

Benedicto, (ter zyde.) Jk zou dit voor een' trek houden, als die oude grysbaard het niet zeide; maar het bedrog kan zich onmooglyk achter zulk een eerwaerdig gelaat ver. fchuilen.

Claudro, (ftil.) Hy hééft het vergif reeds ingezogen ; houd maar vol.

Don Pidso. Heeft zy Benedicto kennis gegeven van haare liefde ?

Lionato. Neen, en zy zweert, dat zy dit nooit doen zal dit is haare grootfte kwelling.

Claudio. Ja, dat is waar, zo heeft uwe Dochter gezegd; zou ik, zeide zy, die hem zo menigmaal met verachting behandeld heb, hem nu fchryven, dat ik hem bemin ? / •«»«■.«

Lbonato. Dit zegt zy alleen, wanneer zy aan hem beeint te fchryven; want zy kan wel twintigmaal in één' nacht opftaan, en zo in haare onderkJeederen blyven zitten. tot dat zy een geheel blad papier volgefchreven heeft, — myne Dochter heeft my alles verhaald. '

Claud i o. Nu gy van een blad papier fpreekt, herinner ik my eene aartige klucht, die uwe Dochter ons verfaaald heeft.

Leonato. Oho l mmm toen zy gedaan had met fchryven, en

Hero

Sluiten