Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10* VEEL LEVEN ovér NIETS.

Claudio, (ftil.)

Als hy nu nog niet op haar verliefd word, dan «1 ik myne verwachting nooit meer betrouwen. Don Pedro, (ftil tegen Leonato.)

Nu moet dezelfde ftrik voor haar gefpannen worden , en dit moet uwe Dochter met haare Kamerjuffers bewerken. Het zal eene grap zyn, wanneer zy beiden zich verbeelden, dat de eeB op den ander' verliefd is, en dat 'er ondertusfehen niets van die zaak is; dit is juist het Tooneel, dat ik gaarne zou willen zien, en dat enkel eene Pantomine zal weezen; laaten wy haar afzenden om hem aan tafel te noodigen. (Zy vertrekken.)

TIENDE TOONEEL.

Benedicto, (uit bet geboomte te voorfebyn komende.)

Dit kan geen bedrog zyn , het gefprek wierd ernftig voortgezet. —• Zy hebben de verzekering van deeze zaak van Hero; zy fchynen Juffer Bea. trice te beklaagen; het fchynt, dat haare genegenheid tot den hoogften top gerezen is. Zy bemint myl wel, dit moet weder vergolden worden. Ik hoor hoe zeer men my berispt; men zegt, dat ik my trotfeh zal gedraagen, wanneer ik zal merken, dat de liefde van haaren kant komt; ook zeggen zy, dat zy veeleer zal fterven dan eenige blyk van haare genegenheid geeven.— Ikhad gedacht nooit te zullen trouwen.— Maar ik moet evenwel niet fchynen trotfeh te zyn; — gelukkig zynzy, die de verwyten kunnen hooren, welken men hen doet, en dezelven kunnen verbeteren. Zy zeggen, dat die Juffer fchoon is; dat is waar; ik kan het getuigen. Dat zy deugdzaam is; dat is ook waar; ik kan het niet ontkennen. Dat zy verftandig is, behalven

daarin,

Sluiten