Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ai6 VEEL LEVEN ©vu NIETS.

VIERDE TOONEEL. Het Tooneel verbeeld eene Straat,

DOOBERRT, VllOII, WiCHTIK.1

Do ober b r, (tegen de Wachten.) Zyt gy allen eerlyke lieden, en trouw ?

Ve roes,

Voorzeker, anders zou het jammer zyn, dat zy niet de eeuwige falvatie zouden lyden aan Iyf en ziel.

docbebby.

Waarachtig, dat zou nog veel te geringe ftraf voor hem zyn , zo zy flechts de minfte loijaliteit betoonden, daar zy tot lyfwachten van den Prins zyn aangefleld.

Vz boes.

Nu, Buurman Dogberry, geef hen nu uwe orders.

Dogbebkt, (tegen de Wachten.) Nu dan; wien onder u keurt gy voor den incapa. belden man onder u, om Kaptein te weezen» Eerste Wacht. Huig Garftenkoek , of Joris Steenkool, Myn. heer; want zy kunnen leezen en fchryven. Do oberrt. Kom gy dan hier, buurman Steenkool; God heeft u met een' goeden naam gezegend, en een man van een goed voorkomen te zyn, komt enkel van het geval, maar fchryven en leezen komt uit de natuur. Tweede Wacht. Welke beide, Heer Kaptein....

Dooberry. Gy bezit; ik weet wel, dat gy dit wilde zeegen. Wel nu, Vriend, wat uw goed voorkomen betreft, dank God daar voor, en wees niet trotfeh daarop, en wat aangaat uw fchryven en leezen, toon daar* van blyken, wanneer zulte ydelheden niet te paa

komen;

Sluiten