Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

É L r s r È L. 41$

Vebges.

Dat is wel waar.

dogbexby.

Dit is het einde van uw' lajt: gy, Kaptein , moet den perfoon van den Prins verbeelden; wanneer gy' den Prins in den nacht ontmoet, moogt gy hem ftaande houden.

Vebges.

Neen, by onze lieve Vrouw, dat mag hy, dunkt my. niet doen.

' DOGIEBBY.

Vyf fchellingen tegen een', dat iederéén, die de ftatuën kent, zeggen zal, dat hy hem mag ftaande houden; maar niet zonder bewilliging van den Pnnf; want de wacht raag voorzeker niemand beleedigen i en iemand ftaande te houden tegen zyn' Zin, is gewis eene beleediging.

b Verges.

Ja, by onze lieve Vrouw , dat denk ik ook. . Dooberrv.

Ha ha,ha! Nu, Vrienden,goeden nacht;indient 'er eenige zaak van gewigt voorvalt, roept my dan op- volgt uw' eigen' raad en dien van uwe Mede. makkers, en hiermede goeden nacht. Kom, Buurman. Tweede Wacht , (tegen de andtun)

Nu Vrienden, wy hebben onzen last geboord; laaten' wy nu hier op de kerkbank gaan zitten tot twee uuren, en dan naar bed.

d o o 1e B B y.

Nog een woord,mynogoedebuuren. Waakt toch terdeeg by het Paleis van Signor Leonato; want, dewyl de trouwdag op morgen bepaald is, zal daar deezen nacht vry wat leven zyn ; vaartwel, en houd goede wacht, bid ik uliedefi. (Dogberry en Verges vertrekken.)

Ddz tt'F.

Sluiten