Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43* VEEL LEVEN over NIETS.

Lb ow ato. Hoor ik dit alles waarlyk zeggen, of droom ik ook?

Dow Joan. Gy hoort dit waarlyk zeggen, en het is ook waar.

Benedict o. Dit gelykt niet veel naar een huwlyksfesst. Hebo.

Waar.' o Hemel 1

Claudio.

Leonato, ftaa ik hier?Is dit de Prins? Is dit des Frinfen broeder ? Is dit het aangezicht van Hero ? Zyn dit uwe eigen oogen ?

Leonato,

Ja, Mynheer, dit alles is zo; maar, wat wilt gy hiermede zeggen ?

Claud io.

Vergun my flechts ééne vraag aan uwe dochter te doen", en gebied gy haar op de vaderlyke magt, welke gy over haar hebt, dat zy my naar waarheid zal antwoorden.

L e o n a to , (tegen Hero.) Indien gy myn kind zyt, beveel ik u zulks te doen. Hero.

o God ,ftaa my by.' Wst ben ik benaauwd! Welk eene ondervraaging vordert gy?

Claudio. Dat gy naar waarheid antwoord op uwen naam.

Hero.

Is die niet Hero ? En wie kan dien naam met eenig gegrond verwyt bevlekken ?

Claudio.

Waarlyk, dat kan Hero; Hero zelve kan Hero's deugd te niet doen. Wie was de man, met wien gy in den voorleden' nacht tusfchen twaalf en een uuren uit uw venfter gefproken hebt ? Indien gy maagd zyt, antwoord dan hierop.

Hero.

Ik heb ten dien tyd met geen' man gefproken, Mynheer. Do»

Sluiten