Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 VEEL LEVEN ovza NIETS.

zolang ftil gezwegen, en deeze omwenteling van het iot den vrySn loep gelaten om de- Juffer met opletundheit te befchouwen. Ik heb befpeurd, dat 'et duizenden van bloozende verfehynfeler* op haare .v.uigen zyn opgerezen; en dot duizenden van onfehutóige fchaamten met eene engelachtige blankheid deeze blooaingen hebben weggevoerd; en uit haar oog heeft een vuur geftraald, dat krachtig ge. noeg was om de achterdocht van deeze Prinfen tegen haare maagdelyke zuiverheid te verbranden, fctocm my een* zot, geloof myne lesfen niet, of ook myne aanmerkingen; die met een bevindelyk zegel de waarheid van myn boek bevestigen; ftel geen vertrouwen in myn' ouderdom, myn eer waerdig ampt, myne roeping, of godgeleerdheid, indien deeze beminnelyke Juffar niet onfchuldig de fpeelpop is van eenige kwaadaartige dooling.

h f OH ilOt

Het kan niet zyn, Vader ; gy ziet, dat alle de bevalligheid, welke haai oog overgebleven is, enkel hierin beftaat, dat zy haare fchuld niet wil ver. meerderen door de zonde yan meineedigheid; zy zelve onrkent die niet, en waarom zoekt gy dan te vorfchoonen hetgeen van alle kanten ten klaarste blyki ?

De Munnik, (tsgen Hert.) Mejuffer, wie is de man, waarmede raen u be. fchuldigt?

Heao.

Dat moeten zy weeten, die my befchuldigen; ik ken niemand* Indien ik eenige verdere kennis aan eenigen man in de waereld heb dan de maagdelyke zedigheid toelaat, dat my dan myne zonden nooit vergeven worden' o Myn Vader, zo gy my kunt aantoonen, dat ooit een men op een onbehoorlyk uur met my gefproken heeft, of dat ik in den voorleden' nacht met eenig fchepfel woorden gewisfeld

neb,

Sluiten