Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J» L T S F E L. 439

hib, verftoot , baat , ja * ftiaf my dan met do wreedfte dood.

De Munnik. Daar heerfcht zekerlyk een vreemd misverftand

bv de Prinfen. * Benedicto. Twee ran hen zyn van een' zeer braaven aart; en zo hun doorzicht in dit geval misleid is geworden dan is bet voorzeker eene list van Don Joan den baftaard, wiens geeft enkel op fchelmeryen zich

toelegt.

& Leonato.

Ik weet nog niets; maar zo deeze Prinfen de waarheid fpreeken, dan zullen deeze myne handen baar verfcheuren; maa* zo zy haare eer te kort doen, dan zal de ftoutste van hen daarvan hooren. De tyd heeft myn bloed oog zo zeer niet uitgedroogd , of de ouderdom my myne kundigheid ontnomen , of het lot zo groote verwoefting onder myne middelen aangerecht, of myn flecht gedrag mv zo zeer van vrienden beroofd , of zy zullen mv eereed vinden, en wel op zulk eene wyze, datzv my, zo in lichaamskrachten, als in overleg, gereedheid van middelen, en keur van vrienden, Volkomen in ftaat zullen vinden om met hen te vereffenen.

De Munnik. Wacht nog een weinig, en laat myn raad u in diteeval overhaalen. De Prinfen hebben uwe Dochter hier voor dood gelaten; laat zy voor eene poos in huis gehouden worden, en-doe overal ultftrooiien. dat zy waarlyk dood is; vertoon alle de uiterlvke pracht van den rouw; iaat een graffchrift aan uw familiegraf ophangen, en doe alle de plegtig. heden, die by een» lykftaatfie gebruiklyk zyn, volvoeren.

Se 4 Leo.

Sluiten