Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 VEEL LEVEN ove* NIETS.

Beatrice. Blykt het niet duidelyk, dat hy een fchelm is, die myne Nicht belafterd, befchimpt, en te fchande gemaakt heeft! Ach t dat ik een man ware! Wat > haar op de hand te draagen tot dat het tyd» ftip gekomen is om eikanderen de hand te geeven, en dan met openbaare befchuldiging, onbedekte lastering, onbarmhartige kwaadaartigheid!.... Hemel/ dat ik een man ware! Ik zou zyn hart op de volle rearkt verfcheuren.

Benedicto. Hoor my Beatrice.

Beateice. Met een' man aan het venfter gefproken I —• Een fraai gezegde.

Benedicto. Ja; maar Beatrice....

Beatrice. Die lieve Hero l Zy is verongelykt, zy is belo. gen, zy is bedorven.

Benedicto.

Bea

Beate tes. Prinfen en Graaven! Waarlyk een prinslyk getuigenis , een fmaaklyk graavenftukje, een mooi minnaar, waarachtig! o Dat ik omzynentwilleeen man ware i of, dat ik eenigen vriend had, die om mynentwille een man wilde zyn 1 Maar de man. haftigheid is verfmolten tot hoflykheid, en dapperheid tot plichtpleegingen, en de mannen zyn nu en < kei tongen geworden , en wel zeer fyne tongen ; hy word nu voor zo dapper gehouden als Heren. les, die eene leugen kan vertellen, en dezelve bezweeren: Ik kan door wenfchen geen man worden, cn daarom wil ik door treuren eene vrouw iter. ven.

Be-

Sluiten