Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jt L T S F E L. 445

B ene d i cto.

Blyf, waarde Beatrice, ik zweer u by deze myne band, dat ik u bemin.

Bxateicx. Gebruik die ter liefde van my tot iets beters dan daarby te zweeren.

Benedicto. Gelooft gy in uw bart, dat Graaf Claudio Hero verongelykt heeft T

Beateice. Ta, zo zeker als ik een geloof en een hart heb.

Be ned i ct©.

Genoeg, ik geef u myn woord, ik zal hem uit. daagen;ik kus u de hand, en hiermede zal ik u verhaten; by deeze hand zweer ik, dat Claudio my eene zwaare verantwoording zal moeten geeven; gaa heen en veitroost uwe Nicht; ik moet zeggen, dat zy dood is, en hiermede vaarwel. /(Zy vertrekken.)

VIERDE TOONEEL.

Het Toaneel verbeeld eene gevangenis.

Dogbeert, Veeges, Borachio; conbado, de stadsschout, en een Kerkdienaar,

getdbbaard.

Stadsschout. Is onze gantfche disfemblee hier byêen?

doobebry.

o Een ftoel met een kufien voor Mynheer den Kerkdienaar.

Kerkdie naar. Waar zyn de delinquanten r

Sluiten