Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s L T S P E L. 4dr

hebben deeze myne fchelmery opgetekend , die S veel ltever met myne dood wil beveiligen, dan die to myne fchande nog eens yerhaalen; de Juf. fir is od de valfche befchuldigmg van my en mvn' Heer overleden , en om kort te gaan , ik begeer Sets anders dan de beloomng van een'

fChelm* Doh Pedro, (tegen Claudio.)

Gaat deeze reden niet als een fcherpfnydend zwaard u door het bloed.

Claudio. _ Ik heb vergif gedronken terwyl hy die geuit heeft.

DohPedro, (tegen Btracbh). Maar. heeft myn Broeder udaartoe aangezet?

* Borachio. Ta en hv heeft my voor deeze vond rykelyk beloond. J ' ' Don Pedro.

Ho is van enkel verraadery gevormd en zaamen. gefteld - en heeft om dit fchelmftuk de vlucht ge. nomen. „

claudio.

Reminlvke Hero! Nu vertoont zich uw beeld wedef voór myne oogen in die verruklyke gedaante, welke ik in den beginne bemind heb.

Dogberrt.

Kom brengt de klaagers weg; de Kerkdienasfr zaSkche^den Heer Leonato wel van de zaak 11èfórmeerd hebben, en gy, vriend, vergeet met, fis hetTyd e„ gelegenheid geeft.by tebrengen.dat ik een ezel ben. Veb(JES>

Zie, daar komt Mynheer Signor Leonato aan, met den Kerkdienaar by hem.

VYF-

Sluiten