Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ L T S P É L 473

Eikidicto, 0>aar kujfende.)

7wve. of ik zal u den mond floppen.

^ yB' Don Pedbo.

Hoe vaart Banedifto. de getrouwde man?

1 Benedicto.

Mae ik u eens wat zeggen, Prins? Eeü eeheel gezelfchap ivan vernuftrabraakers kan my Smuit dien luim brengen; of denkt gy, dat ik ? Kantnnr hekelineen of fchimpfcheuten? Neen,

, h„ nnnit fchoon goed kunnen aanhebben; met in wUd dit het huwelyk -yn voorwerp

een w"<"u> . . ik V00rgenomen nooit het ooi geworden is,, nebj '0O| d daartegen kari

?e ^ worde^- en beTpoc'my derhalven niet £,Jel ik tê vooren tegen hetzelve gezegd heb w nt de menfch is eenSwispeltuurig ding. en hiermede lal ik eindigen; wat u betreft, Clauen niorui&uo tweeftryd te zullen komen;

maar aewyi gy ongekwetft laaten , en u

SeUaSvêelel'Sat'gy'myne Nicht ileeds be,

ffiint' Claudio.

Ik had wel gewenfcht, dat gy Beatrice zoud af.

ge"„°1 een onzekeren man te maaken, dat gy voor^VwordTzult, indien myne Nicht u nie.

«■ m kom wv Zyn nu goede vrienden; laaten

te maaken.

Leonato.

Wy zullen den dans naderhand hebben.

Sluiten