Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

480 AANM. op VEEL LEVEN over NIETS.

Ik moet bekennen, dat ik geen recht begrip kan krygen van den geeftigen trek, die hiermede gemeend word. Claudit geeft zyne liefde voor Hero ingewikkeld te kennen. Benediiïo vraagt hem daar op , óf by dit in goeden ernft meent, dan of hy nu voor gek wil fpeelen, en hen komen vertellen, dat Cupido een goede haazen-opfpoorder , en Vuleanus een goede timmerman is? Een man, die een fchoon meisje boenende pryft, kan gezegd worden , het-foel gezicht van Cupido te hebben; maar welke betrekking heeft hy toch op het timmermanfchap van Vul» canus? Miffchien legt 'er in deeze vraag niets meer opgefloten, dan dit volgende: „ Zoekt gy ons iets „ te vertellen , dat wy reeds weeten?"

Da. Johhso».

Ibid. Reg. 9, 8,7. (van onderen.)

Is 'er dan in de waereld niet één' man meer te vin • den, die zyn' hoed zonder achterdocht wil draagen t

Dat is: Die zyne harfens niet wil ondeiwerpen, aan ongeruftheid en minnenyd.

Ibid. Reg. 3, t, (van onderen.)

Én zucht uwe Zondagen weg.

Dit is eene fpreekwys , om te betekenen, dat iemand in het geheel geene ruft heeft; wanneer hy den Zondag, die van ouds veor een' dag van ruft en uitfpar.ning gehouden is geweeft, zo onruftig en droefgeeftig doorbragt.

Dr. Warburton.

Pag. 366. Reg. 16.

En zeg Adam tegen bem.

Dit is eene aanfpeeling op zekeren Adam Bell, een metgezel van Robin Hood den roover, een uitmuntend boogfchutter,volgens de aanhaalingen van Tbeobald en Dr. Jobnfon. Vertaaler.

Ibid. Reg. 6,54. {van onderen )

Ja voorzeker; als Cupido niet alle zyne pylen te Venetiën verfcboten heeft, dan zie ik u nog binnen kort aan deeze ziekte beeven.

Allen

Sluiten