Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g L Y S P E L. 4*7

zeer natuurlyk hebben kunnen verliefd worden op RenedSp wanneer men flechts in aanmerkmg St dat hfar karakter los is, en dat de gantfche veXfdheid van hen beiden flechts oP> een bloot SS ruft. Doch van deeze bekentenis . en wel bVdeeze gelegenheid, hing de uitfug af yan het ontwerp, dat men nopens haar en Benedicto gefmeed hadI Want, zozy haare liefde voor hem. t>y dit toeval, niet bekend had, dan zou zy,na* tuurlvkerwyze de lift kort daarna ontdekt hebben, en dan zou het oogmerk om hen aan eikanderen te verbinden vanzelf vervallen zyn; en zy zou haare ne sine nimmer geopenbaard hebben, op het hoo. r!r\ val d™ liftige uitftrooifels, indien de zucht om de bdeedigde eer van haare "icht gewroken te zien haar grillig humeur niet op éénmaal tot ftand ge. tad- Da. Warboetos.

Pas. 4.sr. Reg i7> 18 • x9'

Offcboon zy inden ftyl der Goden gefcbreven en met de wiffclvalligbeid en den tegenfpoed den fpot

ë%'^JgenzUt op den buitenfpoorigen lof . dien de Stoïcynen hunne groote mannen toezwaaiden;

Sapiens enim cum Diis ex pari vnit . Z2gt Seneca, Ep. 59. En elders: „ Jupiter quo ante.

adit JL bonum ? Diutus bonus eji. Sapiens " nibilo fe minoris alimat, Deus non vmcit Japen* li tem ftlkitate.* Ep. 73- ^ WASBÜRÏOir.

Door dit gezegde hekelt Leonato de onnatuurly. ke verwaandheid en voorgewende dnftemoosheid (a7(tös«t) der Stoïfche Wysgeeren. v ' Dn. Jomfsow.

Pas. 453. Reg. 10 — 3- (.fan onderen.) Hymoet ons beiden dooden, en die inderdaad mm> nen zyn; maar dat is niets, laat by alvwens »enen

Sluiten