Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rusland es den Koning van Pruiffen gefleten.

Deo 18 May, heeft de Koning van Portugai der Oorlog tegen de Koningen van Spanjen enVranki ryk verk/'aard.

Den 22 dito, is de Vrede tufljhen den Koning van FruiiTsn en den Koning van Zweden getekend.

Den 27 dito, is de jonge Prins van Nailau-Weil. burg, George WillemBelgicusgenaamd, overled,

Den 9 July, is PeterdellL, Keizer van Rusland , gedetroneerd, en zyn Gemalin in zyn plaats opgevolgd onder den naam van Catharina de II.

Den 3 ü<ft., ïsde Keizerin vanRasland gekroond;

Den 13 dito, 's nagts ontftond 'er brand in eea !>©vesvcrtrek,aande Zuidzyde van 'tStadhuis van Arnfterdam, daar eenige oude Boeken en Papierer lagen , hetwelkdes morgens eerft gefeïafcrit werd!

Den 3 November, zyn de Preliminaire Vredes^ Artikelen , tuflahen Vrankryk, Spanje en Enge* ia«d, te Fontaineblean getekend.

1763. Den 10 February , is het Definitief Vredens-Traélaat tuffchen de Koningen van Vrank, ryk. Engeland, Spanjen en Portugal te Parys getekend en gefloten.

Deni*dito,is teHubertzburg,tufTchen dc Hoven Yan WeeneiijBerlin en Dresden de Vrede gefloten. ■ Den 16 Auguftus , is de Koningin van Engeland wi de kraam bevallen van een Prins.

Den 5 Cftobcr,is FredrikAuguftus, Koning van Polen, Keurvorft van Saxen,in den ouderdom varl *7 jaren overleden.

Den 17 December,isFredrïkChrïO:iaanLeopold; *fB-vnrft van Saxen overleden, en zyn oudfte 7oon Fredrik Auguitus in zyn plaats opgevolgd.

ypjrmen x6 january, U het Knwetyk volèi-ok-

kew

keft

Sluiten