Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de MAHQIJIZIN van MAZZINI. 435

Allengs egter kwam de Marquize weder bij zich

zelve. „ Mijn zoon!" dus fprak zij, met een

zwakke Item, en drukte hem aen haer hart! „óGod j nu ben ik rijkelijk fchadeloos gefield!... Voorzeker weegt dit oogenblik een geheel leven, in fmarte doorgebragt, ten vollen op!...." Dan, Ferdinand, geheel buiten ftaet, om woorden te vinden, kon niet, dan met een welfprekend ftilzwijgen aen hare moederlijke liefkoozingen beandwoorden. En de tranen, die nu op eenmael langs zijne wangen begonnen nederteftroomen, fpraken meer, dan woorden immer doen konden.

En toen de eerfte ontroering allengs een weinig begon te bedaren, vraegde Julia haren broeder, op welk eene wijze hij dit verblijf had weten optefpooren. Hij andwoordde hier op, in algemeene uitdrukkingen; doch vermijdde zorgvuldiglijk, om van de ontzettende gebeurdtenisfen, zoo onlangs te Mazzini voorgevallen, voor het tegenwoordige gewag te maken. Julia verhaelde hem vervolgends alles, wat haer, zedert zij van hem gefcheiden werd, was overgekomen; en hier uit bleek, dat Hippolitus, die aen den ingang van de bewuste fpelonk door den Hertog van Luovo overweldigd was, een middel gevonden had, om vervolgends weder uit zijne handen te ontkomen ; waerop hij zich weder naer de onderaerd- ' fche grot begeven had, om zijne geliefde optezoeken. De enge gang, in de rotzen uitgehouwen, waerdoor Julia heengedrongen was, werd, bij het licht der toortzen, welke zijnen weg beflraelden, door hem ontdekt. Hij kwam vervolgends in het Ec z ge

Sluiten