Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 0:(

roemden Athencr, gebeurde, toen hij tot zijne medeburgers, bij zeekere geleegenheid, over de gewigtigfte belangen van hunnen Staat moest redenvoeren: — verleegen, gelijk ik heden, door de veelheid van ftof, de uitgebreidheid van het onderwerp , en de meenigte van Nevcn-zaaken, die daar toe betrekking hadden , betuigde hij, en ik niet minder, „ groo„ ter moeilijkheid te vinden in de keus der dingen, )t die hij misfehien kon achterlaaten , dan van die,

welke hij hun noodzaaklijk zeggen moest."

Welligt is niemand Uwer zoo onbekend met het geen onder U gebeurt, of hij weet wel, dat in deeze Gemeente (die van ouds den roem heeft, dat haare kinderen in de waarheid wandelen, en dat de liftigheid der dwaaling hier niet zeer gemaklijk verleidt) een aantal Leden, op voorbeeld van het geen in andere Landen, ftraks te melden, gefchiedt, door eene godvruchtige overéénkomst, een plan geflooten hebben , om de waarheden van het Euangelisch zamenftel, 3n eenige opzetlijke Leerredenen, onder U, Jaarlijks te doen verdeedigen tegen den geweldig-ruifchenden Itroom van hedendaagfche bejlrijders, en dat dit werk, door hunne gunltige van mij gevormde gedachten, aan mijnen lust en krachten, hoe die dan ook zijn , opgedraagen, thands door mij begonnen, of, om beeter te zeggen, de grondflag daar toe gelegd wordt.

Ja, mijne Hoorers! zedert omtrent XXV, maar allerheevigst en onbefchaamd in de laatfte X of XII Jaaien, is een drom allerfchadelijkfte betlrijders, die zich echter Proteftantfche Chrijlenen en Leeraars noemen, op de gewigtigfte Leerftukken, zoo van het geheele Chrijlendom, als bijzonder van de Protejlantfche kerk, met openlijke woede aangevallen, onder den glimpigen fchijn van de ketens der Dwingelandij en het Staatkundig Despotifmus te ontkluifteren, het Juk van Priefterdwang af te ligten, en de Leer van Jesus,

ge-

Sluiten