Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 4 >c

des gelooft, de roem uwer hoop, en de troost uwer fterfbedden, wordt U onbefchaamd ontftoolen (a).

Arrius wordt uit de donkerheid opgehaald, Socijn en Crellius in een nieuw gewaad gcftooken, eene gewaande Opklaaring zendt ons de Naturaiijlerij op naam van Chriftendom, en het fchemerlicht van Socrates op naam der Leer van Jesus toe, terwijl eene andere bende, onder den fchijn van Illuminatie, de bedriegerijen der waan-Chijmiften en Geestdrijvers doet herleeven, en beide, door de konstenaarijen van bedekte Genootfchappen en liftige verbintenisfen, als uit gemafkerde batterijen, dat Rijk poogen te bevechten, dat de poorten der Hel niet zullen overweldigen.

En dit is nog alles niet, bij de ondermijning van uwe Zeedekundige gronden en hulpmiddelen , bevecht jnen gelijkerhand den bloei en de veiligheid der zamenleeving en het ouderlijk genoegen, waar mede U het vooruitzicht ftreelt bij de zorgvuldige opvoeding van uw ontluikend kroost, en een algemeen zeedenlederfis de vrucht der zoogenaamde nieuwe Hervorming. Verachting van den Godsdienst, oproer tegen de Overheid, verwildering van het geheele charadter, die of in menfehenhaat, of in losbandigheid eindigt, beestachtige ontucht, fchaamtelooze dronkenfehap , ruwe vloeken, geweetenlooze mijneed, dolle wreedheid, onverzetlijke wraaklust, verwaarloozing van beroep en van de eerfte pligten als echtgenoot, als vader, als vriend, als lid der maatfehappij, met luiheid, wulpsheid, verdarteling, en hardnekkige poogingen om ééns ontworpene plans beftendig vol te houden, zijn de fchadelijke gevolgen der zoogenaamde

Ca) Dit, en het geen 'cr volgt, zal in de Lecrre'en zelve, en in de bijgevoegde aanteekeningen, nader beweczen "worden.

Sluiten