Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 8 X

„ Kost en klêeren onafkecrlijfc,

„ Welgeflelde zeeden eerlijk,

,, Ve-;ier wijzen fchriften leerlijk,

,, Maar Gods woord is onontbeerlijk."

Ach! dat mijn opzet wel gelukke! dat uwe zielan den weg des Heeren houden !

„ En gij, Vader der lichten! zeegen ook dit werk l — het geldt uwe eer, ö Vader! die daar in Uwe zondaarsmin verheerlijkt hebt, dat gij Uwen Zoon aan doemelingen fchonkt! — Uwen roem geldt het, lieve Zaligmaker! wien wij als onzen God aanbid„ den, als onzen natuurgenoot beminnen, en als den „ Verzoener onzer zonden erkennen en betrouwen!— het geldt U, godlijke Geest! zonder wien wij niets „ denken, niets willen, niets volvoeren, niets be„ houden kunnen ! — Ee'nig , onbegrijplijk , driee'e'„ nig, algenoegzaam God! bewaar Uw woord van Satans list, Uwe kerk van verftooring, Uw Euan„ gelie van menfehen, die een bedorven verftand hebben, en onze harten , ons volk en onze kin„ deren van den geest der verleiding, die in de wee„ reld uitgaat! — Sterk Uwen Dienaar ! nu, en bij „ vervolg, in dit, en in al zijn werk! De vrucht van „ zijn, en zijner Broederen, poogen zij onze vastheid, ons geloof, onze vertroofting, onze heiligmaaking, onze orde en onze ée'ndragt! Zoo rijst s, uit donkerheid het licht; de God onzes verbonds „zal onze roem, onze eer, onze verwachting op „ aarde, en, bij ons vertrouwend fterven, de gena„ dige oirzaak zijn onzer volkoomene zaligheid, in„ dien wij anders ootmoedig en kinderlijk in hem gelooven!" — Amen! —

PAU-

Sluiten