Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X » X

ven, zoo inconfequent, dat zij ons in het ééne oogenblik leeren : „ Ieder mensch heeft een genoegzaam ver„ moogen om de waarheid te vinden, zonder daar „ toe de leiding van Moses of Jesus te behoeven; „ dat was goed in de kindsheid en jonglingfchap der „ weereld, maar Nu, nu het menschdom tot vollen „ verftandelijken wasdom is, kunnen wij die heel ge„ voeglijk misfen, en elk moet zijn eigen Leidsman „zijn:" maar die teevens in het volgend oogenblik ons beduiden, „ dat, zo wij anders denken dan zij, „ wij dwaazen en botterikken van de eerfte zoorc

zijn, dat wij ons door Hen moeten laaten leiden, „ ons van hunne opgeklaardheid en doorzicht bedie„ nen, en de goedheid hebben van blindeling Hen te

volgen, die de Monopolijlen zijn van alle gezond

vernuft, verfijnden fmaak en gangbaare waarheid." Salomo zou van deeze menfehen gezegd hebben: (Spr.- 26: 12.) Hebt gij eenen man gezien, die wijs is in zijne eigene oo~en, van een zot is meer verwachting dan van hem, en Paulus (i Cor: 8.- 2.) Zo iemand meent iets te weeten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen.

Deeze konsrgreep is echter niet nieuw , en, om van de tusfehen - eeuwen te zwijgen, reeds ten tijde der Apoftelen, beftookten veelen het eenvouwig Euangelie op dergelijken voet, en zogten de Chriftenen van hun geloof afcetrekken, van hunne vastheid te fchudden,inhunnczeeden te verbafteren, en van hunnen roem te berooven, dien zij in Christus hadden; tegen welk fcöadelijk flag van menfehen de Apoftelen in het gemeen, Paulus bijzonder, in hunne brieven, en de Iaatfte, met nadruk in den afgeleezen Text, op de fterkfte wijze waarfchuwt: De bediening (leert hij ons daar) van het Euangelie, door den verheerlijkten Jesus in zijne kerk ingefteld, heeft onder anderen deeze hoofdbedoeling, „ voor de bewaaring

ff van

Sluiten