Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X is M

I.

Mijn tegenwoordig oogmerk duit niet den Text op de gewoone wijze te behandelen, en het zal U meer voldoen te bemerken, dat dezelve juist 200, als of zij voor onze tijden en aan ons gefchikt was, door Paulus gefchreeven is: ■—■ Letten wij dan

A. Op de gelegenheid, die 'er aanleiding toe gaf.

B. Op den waarlijk gceftigen inhoud, of de gepafte beeldfpraak, waar van zich de Apoftel bedient, en het fchoon verband, waar in hij deeze dingen voorftelt.

A. Om de aanleidende gelegenheid tot het fchrijven van deezen heerlijken brief met meer zeekeiheid te kunnen bepaalen, hebben zommigen zich zeer afgefloofd om den juiften tijd te beflisfen, waar in ze door den Apoftel is afgezonden, en die eenigzints in het duifter ligt. Athanasius (a) gifte, of dezelve

(<0 Of wie anders, op zijn naam, de fchrijver is van da Sijnopfis Sacra Scriptam, in Opp. Athanasii , Tom. 2, p. 144. — En hier moet ik met een Avoord aanmerken, het geen in het vervolg meer dan ééns te pasfe zal koomen, dat van ouds veelen, om het vertier hunner werken, en dushun voordeel, te bevoorderen , hunne febriften op naam van andere beroemde mannen uitgaven, waar door in het gebruik van de fchriften der OudvaJers veel gezonde oordeelkunde vereischt wordt, men vergelijke Dallveus, de ufu patr. C. 3. p. ii, en Mosheim, de turb. per Platon. Eccl. T. 2. § 41. — Galenus over Hippockates de Nat. hom. Comment. 1. ƒ>. 127. brengt dit winzuchtig bedrog reeds tot de tijden der Attalifehe Koningen en boekverzamelingen. ~ ondertusfchen fielden de zoogenaamde Apojtolifche Confiitutien de ftraf der afzetting op een Kerkelijk peribon , die dit navolgde, en een Afiatisch Ouderling, op naam van Paulus, de. onderhandeling van Paulus en. Thecla «itgegeeven hebbende, 011dervondt de kracht van die wet, volgens Tertullianus, de Baptismo C. 17 , cn vergelijkt over die onderhandelingen T. Ittigius, ff ijl. Eccl. Sec. L C. r. § 8,'en J. A. Fabricius Cod. Apocr. N. T, Tom. 2. p. 794.

Sluiten