Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ï4 X

zelve niet gefchreeven was, eer de Apoftel nog té Ephefen geweest en gepredikt hadt•, waarfchijnlijlc uit misvatting van Cap. i : 15, dan, 'er is niets tegenftrijdigs in (het ftrookt veel eer met de gezegden in andere brieven) dat Paulus, na lang te vooren in eene gemeente gearbeid te hebben, naderhand van dezelve bericht ontfing, en hoorde van hun geloof in den Heere Jesus, en hunne liefde tot alle de heiligen.' uit de verhaal en van Lucas is het duidelijk, dat Paulus , eerst te Ephefen en in den omtrek gepredikt hebbende, naar Jerufalem reisde, en van daar naar Romen gebragt werdt, van waar hij, als een gevangene om het Euangelie, deezen brief verzondt, blijkens Cap: 3: 1, 4: 1, 6: 20. Moeilijker is het te bepaalen of dezelve tot de eerfte of tweede gevangenis van onzen Schrijver gebragt moet worden en dus een weinig langer of korter voor den dood des Apoftels O). Ik laat mij thands in het onderzoek en

de

(a) Voor het eerfte en gemeende gevoelen pleit onder anderen J. H. Heideggsrus , Enchirid. L. 3. C. 12. de Ep. ad Ephef. voor het laatfte van Til , intrad, in Ep. ad Eplt. p. 594. intusfehen fchijnen 'sMans gronden niet onteegen-. zeglijk, voornamelijk daar uit ontleend, dat in de eerfte banden Timotheus beftendig bij Paulus was, en zijn naam ook in het opfchrift van de brieven aan de Philippiers, Co-. tosfersen aan Philémon gevonden wordt, daar hij bij het fchrijven van deezen brief niet was, noch de gemeente groet,het geënte zeldzaamer is, zo hij, naar oude overlevering, Bisfchop van Ephefen geweest is: dan het is niet minder waar, dat die tegenwoordigheid van Timotheus te Romen niet zonder tusfehenpoozen fchijnt geweest te zijn, in teegendeel fchijnt deeze brief gelijktijdig, met den tweeden brief aan dien Apoftolifchen Leeraar, te zijn afgezonden, uit vergelijking van Eph. 6: 21, 22 met 2 Tim. 4: 12, welke waarfchijnlijk in zijne eerfte banden gefchreeven is, naar de gegronde meening van Witsius in Vita Pauli, pag. 185— 192. Om nu niet te zeggen, dat Lucas ons niets anders dan de eerfte banden bericht hebbende, alles wat men van

eene

Sluiten