Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 47 X

overfraande tegen degav( der tengewoone; en door den opbouw van C»JL de vereeniging van Jood en Hdden to"飙ZZ' bU het afleggen der wederzijdse vooSo dt,en' wanneer „ niet A„ oogmerk, maar <fc ^/' l' gn der buitengewoone gaven, waar dooft z™ hier op uitkoomt • Twist niet over uwe onderibbS

„ htt teegenwoordige wordt 'er de volmaaking deï h heihgen door bevoorderd, maar haast zulïen zii V » opnouden, zoo raseh de gewoone bediening genoS

?nJ°r°? enHdden ^eelveréénigf." — Dit laatfte wtusfchen, de aanftaande onhoudfn» van alle die gaven, welke PAüLÜS hm ZSnZ hunne twiften door eensgezindheid te mijnes oordeels, de inhoud van het nog veel mo^

'f i ?y/erS> m dat wil alhn ™nen koomen tot i einhetd des geloofs en der kennis van Gods Zoon tot een volkoomen man, tot de maate der grootte der 'vo? heid van Christus. — Ik weet zeer wel, da tilt vinus, Aretzos, de engelfche bisfchoD An7elÜ en eene meenigte anderen, dit vers van den ftaaï der volmaaktheid en der zaligheid verklaa en/eVda dan de mtlegging gemaküjk is. door den den7t dTs Euangehums worden wij ter zaligheid bereid; dan wiff het verband ons vooral tot de"buitengew one gaZf en de pm ^ * gaven

gcmaklijk eid.of het nuttige voor het PraaM$j£. geene uitlegging doen verkiezen, die aan den zaa' menhang^et het voorige en volgende nietS

De verheerlijkte .Mesfias-, door God gefield ten

" ZJl3 g ' Z,JRe ont^gene gaven onder de „ memchen uitgedeeld, en ter volmaaking der Lï » gen, vérfchUlendé buitengewoone bedieningen in

n de

Sluiten