Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X es);(

verwerpt, of verdeedigt nog wat de ander beftrïjdt, oneens niet zelden met zich zeiven, of liever van trap tot trap verërgerende , weêrfpreekt men zelfs zijne eieen vroegere fchriften, niemand voltooit zijn ftelzcl voor zijn dood, of zo het een enkcld man met Purgold gelukt, dan heeft hij vijftig Jaaren werk om Aurius en Socijn te mengelen (.«), en het resultat zijner overdenkingen belangrijk, te maaken door

fai De tiitel wordt hier bedoeld van het. voor den onbedagtiaamen , zoo verleidend werkje van Purgold , iijite mijner meer dan vijftig jaarige ^denktngen over den Godsdienst van Jefus, het geen reeds te Desfau en Letpztg, in het iaa. 1783, auf kcjfen der verlags-kasjc, uitkwam, en ove een pa^.jaafen in het Nedcrduitsch vertaald is. -- De fchriiver heeft het gemoedlijk voorkoomen van een Man die belang ftelt in zijne zaligheid, en die dezelve zoekt door den 'Godsdienst van Jesus, en eeven her door is hij yoor onze Ncderlandfche Leezers, OU welke praaicaal en gemoedelijk Wet, ook daarom waar en fchoon is) te gevaaflijker In den innecmendften ftijl zegt hu ons zaaklijk niets nieuws, dan dat hij, na 50 jaaren geilmgerd te zijn, ■eindelijk in de leer der Drie-éénheid een Amaan , in die der Voldoening een Sociniaan, en in de heriorrfe een Pelagiaan geworden is, en echter tot zijn dood toe de E sr en het 1 raaement van Luthersch Lceraar heeft willen trekken : alleen is het zoogenaamd nieuws verleidendcr, om dat hh ffiet heel veel hoogachting van Jesus , en met heel veel Gordaathe d «ver zijne eigen overtuiging (preekt en ons een paar fraaije ioofJftukken Voor af geeft over de fchoonheid en bemiulrjkheid van het Chriftendom. — Als Purgold waarlijk zoo cordaat was als hij fcheen, dan beklaag ik met weêaom mijner Ziele een man van zulk een godsdienftig gevoel en zulk een braaf charafter, om dat het omvoeren met allerlei wind van leering hem zoo verre van de eenvouwjgheid,, die, in Christus is, heeft afgeleid: God. hoop ik, heeft zich des mans ontfermd, die in zijne grijsheid beringde hem. naar zijn belle licht, te zoeken ; maar in de zaak zelve is Purgold ons een bewijs, hoe vol oude en wel weerlegde dwaabngen de nieuwe Opklaaring is, hoe lafterlijk voor den Zaligmaker van Zondaars, en hoe verleidende voor ons hoogmoedig hart.

Sluiten