Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 7° X

den Godsdienstijver uitgaf (a), dat, ondanks de poogingen van Göze en Töi-lner, door Busching en

Heil-

00 Reeds Anno 1769 gaf Prof. Töllner eene verhandeling over de Sijmbolifche boeken, waar in hij 'er wel het een en ander tegen heeft, maar echter der zeiver. verplichting bondig verdedigt: Anno 1770, gaf de Hamburgfche Predikant GöZE uit, de goede zaak van den waar en Godsdienstijver. — In hetzelfde jaar fehreef Busching tegen de formulieren, en wert in het volgen ie dour Göze en door Schlegel van Riga beandwoord; dit voorts Heilman, een Predikant in het Cleeffche, die van Socinianerij werdt befchuldigt, 'er zich ook, Anno 1777, tegen verzette, is niet vreemd, maar die meer van deeze en zoortgelijke fchriften weeten wil, leeze Walcii, nieuwe godsdienst <refchied. T. 2. en van ÉiNEM, Kerkel. gefch. van de XVIIIde Eeuw 3778. — Men zal wel niet ligt iets nieuws kunnen zeggen tegen de Sijmbolifche fchriften, na de beantwoording van de Prijsvraag: of het billijk is de verklaaring van Jefus Leer tot Geloofs-artijkelen te maaken, opgegeeven door het Opvoedings-lnjliiut te Schaepfenihal, cn gedrukt te Leipzig 1787. ■waar op Weland, Pred. te Brunswijk, den prijs beeft, en Brastbergeu , Diacon te Heidenheim in het Wurtembergfehe, met Cramer , Pred. te Quedlinburg, ieder het Accesftt: 2aam is het, dat men, waarfchijnlijk om zich onpartijdig te toönen, ook een Accesftt verleend heeft aan den Predikant Weise teEbergroen, die zeer fterk voor de formulieren ijvert, echter liet het Injlitut deeze Verhandeling niet druk- , ken, maar Hij gaf dezelve afzonderlijk uit, met eenige vermeerderingen, bijzonder tegen Weland en Brastberger, te Greitz 1788. — Dewijl het echter te fterk gaapcn zou, bij aldien men regtftrecks tegen de Leerftukken fehreef, traven zommigen voor, niet de Leer, maar de fchoolfch'e Termen te beftrijden, b v. Steinbart, gronden voor de affchaffing der fchoolfpraak van het Theol. Sijfihema, doch die beantwoord is in de Apologie der Theologifche SijfthcemJpraak, door Brakman 1778, De Kerkhiftorie bewijst, dat men bijna nooit de Termen bedreden heeft, zonder het wegneemcn der waarheid te bedoelen, ik beken dat zommige Termini niet juist geéévenredigd zijn aan de zaak, b. v. het ■woord perfoon, maar men weet, in wat zin ze de KerK gebruikt , verba vatent feut nummi. De Godgeleerdheid kan haare Kunst-termen zoo weinig misfen als eenige andere weetenfchap, on zij zijn alleen gebrekkig, om dat onze Theo-

19'

Sluiten