Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Verzoening, en een derde volgt in de bepaalirrg Van hei menfchelijk bederf en de toepasftng der heilweh

daa-

Subordinatianen begreepen worden, Nieuwe Arrianen noemen fchoon hunne gevoelens dikwils veel nader koomen aan die van Sabelüius, dan aan de eigenlijke Leer van .Arrius

5 ) Eindeliik, betreffende de Kerkvergadering van Niceen, in Bithiinien, op bevel van Constantinus, Anno 325, gehouden waar in Arrius veroordeeld is; of fchoon het een der gewigtigftc Conciliën is , weeten wij 'er weinig van. Maruthas, een Sijrier, heeft 'er de gefchiedenis van befchreeven, maar het boek is verloren, men vindt eenige dingen bij Le Clerc, Biblioth Hfiorique & Untverfetle, 1. I p. 421. & T. 22. p 291. ^ geleerde Th. Ittigius heeft eene Hijlaria Conc. Niceeni gefchreeven, die eerst na zijn dood in het licht kwam, en de Handelingen zelve van de Vergadering zijn of niet gefchreeven, of met bewaard: Wij hebben Hechts, 20 Canones. hoewel de Oofterfche Chriftenen 'er wel 80 of 84 tellen, men vergelijke Asseman, Biblioth. Oriënt Clement. Vatica-a T. i. p. 22, 195. sommigen zeggen, dat 'er maar 17 Arrianen waren , en of er Arrius in perfoon geweest is, blijft geheel onzeeker,, jreh> ook het getal der Bisfeh ppen , Eusebius, m Vua C. M., noemt 250, Eustathius 270, de fchrijver van de <rm«ya7>> •W«» 232, die van de Compilatio Chronologica 307 en ATHANAsiu* zelve, wien Ruffinus L i. C. 1, en de meeften, volgen, telt 'er 318. — Zommige Grieken, als Patricides en Almacinus, noemén wel 2300, men zie Hotting; rus, Hifi. Oriënt. L 2 C. 2 Si. H. E. C. 4 p- 172. — Dat de Keizer zelve teegenwoordig was, wcetcn wij, maar niet, wie uit de Leden voorzat, de een noemt Hasius den Bisfchop van Cordua. de ander Eustathius van Annothien, zommigen Eusebius. - Voorts fpreekt het van zelfs, dat in zulk eene heevigheid der Partbijen het Concilie door zommigen hemelhoog gepreezen, door anderen fel belaftcrd is- de Grieken noemen het door God ingegeest

Gregopius M. en Keizer Justiniaan hebben er ook veel te hoog van opgegeeven, maar aan de andere zijde heeft Arnold, /. c. de misdagen der Vaderen te fterk verzwaard. Zecker is het, dat door verfcheiden benuitcn . die met de zaak van Arrius niets te doen hadden, de grondflagen van het Kerklijk oppergezag en de heerfchappij eer oujchoppm tn Metropolitanent in dit Concilie gelegd zijn, zelfs zou

Sluiten