Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X H X

gerooid: — In het laatst der voorige eeuw noemde zich Thomas Firmin een Nominalist, en leerde, dat 'er geen drie perfoonen , maar drie eigenfchappen, en drie innerlijke betrekkingen in het God!,jk weezen waren, hij ontweek echter de vervolging door het naarftig bijwoonen van den Godsdienst in de hoofdkerk, en fterf gerust in het Jaar 169-7. — Onder de laatere gevoelens muntte uit dat van Baxter, die 'er met Sabellius , naamen van maakt, en bij wien de drie perfoonen zijn Gods Wijsheid, Magt en Liefde; ■—■ Howe leert, met de Tritheïten, drie onderfcheidene eeuwige Geeften , volmaakt ééns door overéénjlemming: — de Hoogleeraar Etjrnet ( dezelfde die over de fchepping , zondvloed , afgefcheiden ftaat, opftanding en de eeuwigheid der ftraf zoo vreemde gevoelens hadt ) was in dit ftuk meer Arriaansch , hij ftclde ééne opperfte en twee onder gefehikte , gederiveerde , zelffiandigheden, zoo echter, dat de twee afhangelijke dus met de ééne zelfbeftaande verêênigcl waren, dat hun daarom godtijke volmaaktheid en eere toekoomt.- daar en tegen leerde Wallis, dat het onderfcheid der Perfoonen

enkel

niet beteugelen moet, dat is bij mij ook een dwaalirig) — waarom moest nu Calvijn verlichter zijn geweest als men doorgaans in zijn tijd, en nog lang daar na was ? men weet dat demeejlenen overal het toen goedkeurden , en als de groote man nu leefde, zou hij het zeeker zoo min doen als wij. Althands dat men ook elders juist zoo dagt als te Geneve blijkt, om dat in Engeland, onder Eduard VI . twee Mansen één Vrouwsperfoon verbrand zijn om dwaalingen tegen de Drie-éénheid en den perfoon van Christus, men zis Fuller, Church-hijlorij, p. 398. Onder Jacobus I wedervoer het zelfde aan Barth. Legate en Èdw. WigtmAN , omtrend Anno ión, men vergelijke over den beruchten John Biddle, de Diaion. van Chauftepie.— Nog omtrend het begin deezer eeuw werdt Thomas Emlijn, een Predikant onder de Disfenters te Dublin , omgeleid met een Schandbord , Sociniaan , en daar bij in eene boete van 90 P. Sterl. en eene tweejaarige gevangenis vcrweczen.

F *2

Sluiten