Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X s5 X

zeekere Metaphijfieke wijze van beftaan in potentia,

of op eene verheevener wijze, in den Vader, als zijne Wijsheiden Woord, tot dat zijne generatie offchepping gefchied zij eenigen tijd voor de fchepping der weereld. Ik kan niet zien, dat in het weezen der zaak hier van veel verfchilt de leer van Sam. Clarke, be.veerende, dat de Zoon Gods een, aan den Vader ondergefchikt, wcezen was, voortgebragt voor de fcnepping der weereld, en in deszeifs vorming mede bedrijvig. Hij verklaarde Joan. i. ,, De nog onge„ booren Christus, de Logos, was hij God, eer ,, hij het vleesch aannam, en dus een weezen tus„ fchen God en het Schepzel: en de Logos was God, „dat is, hadt eene Metaphijfieke eeuwigheid, die „ met de eeuwigheid van God bijna gelijk ftondt." Het eenige onderfcheid, dat ik ontdek tusfchen Hem en Whiston , is, dat Clarke de mogelijkheid geloofde ecner eeuwige voortbrenging, welke Whiston tegenfprak en met reden (a). — De beroemde Ridder Newton was 's Mans leerling, maar gedroeg zich meer befchroomd en achterhoudende. Boven allen echter koomt hier in aanmerking de, door zijne Praclicalefchriften bij ons zoo bekende, Doclor IsaXc Watts , wiens Pfalmen en Liederen men, pas voor weinige Jaaren, in de Engelfche Gemeente deezer

Stad

00 Men beftudeere 'sMans duitier gevoelen uit zijn eigen werlc: The Scripture Doctrine of the Trinitij, wherein tverij Text in the New Teftament , relating to tkat Doctrine is dijlindlij confidered , and de Divinitij of our blesfed Sa~ viour according to the Scriptures proved and explained. Hij heelt veele Tegenfchrijvers gevonden, waar onder de bekendfte zijn Waterland en Wells, en wat 'er met hem zij voorgevallen in de Convocatie der Geejielijkheid zie men bij Laavrence, An Apologij for Dr. Clarke, waar in men alle de gewisfeldc (lukken, in Qriginali vindt, en welke Verdeediging is uitgegeeven te London, Anno 1714. — Metï zie voorts de gemelde aanteek. op Mosheim , /. c. ƒ>. 59—64.

F 3

Sluiten