Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 95 X

ontftondcn, voornamelijk in Tranfijlvanien, onder de regeering van den braaven Stephanus Bathori (a), en in de daad, hec fcheen veei meer zamenhangend , veel meer confequent, een bioot mensch niet aan te bidden, dan godlij?e Eer te bewijzen aan. iemand, die geen God was, waarom Palaeologus en de meefte Socinianen ook in dat gevoelen Honden; Faustus Socinus echter, in het Jaar 1573 van Bafet in Tranfijlvanien gekoomen , en geholpen door George Blandrata (i>, hieldt niet alleen het tcgengeftelde ftaande, maar hielp ook Davids in de gevangenis, waar in hij, onder gevaar van het vonnis des doods, geftorven is in het Jaar 1.- 79, terwijl de ft^heuring bleef duuren tot het jaar 1638, onder de regeering van den ouden Rakotzi, die hen allen, of uit overtuiging, of uit vrees, op de Vergadering te Déès, deedt befluiten om Christus te aanbidden , wien de Vader eer en heerlijkheid gegeeven hadt.

/3. Dat,

O) Deeze braavc Vorst, fchoon zelf Roomsch, bevoorderdv;, naar de Lands wet en conventien, gelijkelijk de Gereformeerden en Lutheri'chen tot allerlei bedieningen, en hoorde zelve beftendig een Hervormd Leeraar prediken , hij was zoo afkeerig van Confcienrie-dwang, dat hij gewoon, was te zeggen: „ God heeft drie dingen voor zich zeiven „ alleen behouden, iets uit niet te fcheppén , het toekoomen„ de te weeten , en over de confeientien te heerfchen". Men zie over deezen treffelijken Prins, Lkupb, Hifi. Ecclef. Bef. in Hur.g. & Trar.ftjlv. p. 281 & 326.

CO Over dit heevig gefchil, de zeedclijke flechtheid van Blandrata, den flinkfehen handel van Faustus Socinus, en de rampen van Davids , leeze men breeder Prof. Lamjpe, in het aangehaalde werk, en volkoomener nog de ongemcene fchoone verhandeling van den geleerden Tranfijlvanicr Prtrus Bod, Hifi. Unitariorum in Tranfijlv., welke de arheidzaame Barkeij niet Hechts geplaatst heeft in de Bi~ blioth. Hagana, maar ook afzonderlijk uitgegeeven te Ltijden , bij Le Mair , Anno 1776, en die, "voor de Liefhebbers der Kerkhiftorie onder onze Landgenooten, dubbel ver* diende vcrtauld tc zijn,

Sluiten