Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K log )s(

van nieuwe Hervormers (a). En hier, mijne Waarditen ! begeeft ons alle orde, alle zamenftel, alle overe'énftemming, en wij hebben bijna met Man voor Man te ftrijden : De ontkenning' aller verborgenheden, gevolgelijk ook der Drie - eenheid en der menschwording is wel hun hoofdbedoclde, Christus is bij hun althands niet meer dan bij de Socinianen , bij de meeflen zeifs niet half zoo veel, en de Leer der Verzoening en der bovennatuurlijke genade-werkingen is hun allen een aanftoot; — maar boven dien krielen hunne fchriften yan eene reeks losfe gevoelens, die alle de gronden van het Proteflantfche , en zelfs van het algemeene Chriftendom ondermijnen, terwijl de e'e'n ontkent wat de ander ftelt, de e'e'n nog wat behoudt van het Euangelie , de anjer Chriftus - leer met Natuur - leer verwart of verwisfeit, over welks Leerftukken zelve men niets bepaalt, en hemelsbreed verfchilt, daar men, dan eens, elk 'er van laat gelooven wat hij wil, dan eens, Semler , Bahrdt en Hasedow elkander vreeslijk ziet havenen, toen zij begonden te verfchillen.— Laaten wij hen wat nader bij bezien -. —

De grooffte van allen en één der vroegfte beftrijders uit dit flag, was de beruchte Redfcor Dam, die deeze weereld verliet in het Jaar 1779. In den ouderdom van zestig Jaaren, gaf hij, in het Jaar 1758, eene vertaaling van het Nieuwe Teftament , waar in alle gezond verftand balling is , en die van andere zoortgelijke fchriften gevolgd werdt (&). —■ Zijne Hellingen

(V) Die lust heeft breedvoeriger onderricht te zijn van alles , wat wij hier over kort zamentrekken , leeze de Berichten over de nieuwe Hervormers in Duitsland, in 4 ftukken ultgcgpcven , in het voorige Jaar, te Utrecht bij ïjzerworst, waar in men van den hoofdinhoud hunner fchriften , en die van hunne voornaamfte tegenftanders , genoegzaam onderricht Wordt.

(b~) Hij gaf, Anno 1772 een boek uit over het Historisch Geloof, en Anno 1773 een over den Godsdienst.

G 4

Sluiten