Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X ui X

porair, gefchikt naar de vooroordeelen van de menfchen van dien tijd, en raakt ons niet(ö); — Lessing gaat nog verder, en noemt het Nieuwe Teftament een wekker der Reden, die nu hoe langer hoe onnoodiger wordt bij de Opklaaring van het menschdom; en Semler plagt rond uit te beweeren, dat wij niet noodig hebben de Leerwijs der Apoftelen te volgen. Dc losfe fchrijver van de Brieven in den

Volks-toon ontkent alle de wonder - verhaalen, bij voorbeeld, dat Zacharias een Engel zag was fpookverbeelding, hij werdt ftom vanfchrik, en hij fprak weer van blijdfchap: ter goeder trouw, mijne Hoorers! zou de Man ook geloofd hebben, dat Lasarus vanfchrik was leevend geworden , en dat Petrus uit inbeelding een visch gevangen heeft, met een Hater in de kieuwen ? —

Gij bemerkt hoop ik het oogmerk deezer Lieden; overtuigd, dat de Bijbel hunne Leer weérfprcekt, poogt men die den menfehen te ontneemen of nutteloos te maaken, om onbelemmerd te leeren wat men wil. Eerlijker doet dan de Deïst, die ze geheel verwerpt, eerlijker de Roomfche kerk, die haare leezing aan de Leeken pleegt te verbieden, dan zij, die zich Schriftverklaarers noemen , en door hunne uitlegreegels baar alle gezag, en alle bewijzend vermoogen, dicffefijk ontfteelen

En

C<0 Billijker fehreef Dathe, Vertal. der groote Prof „ Wanneer het N. T. iets uit het Oude aanhaalt, om te bè„ wijzen Qargumentandi eau/a) dan handelt die plaats in het „ O T. ook van de zaak, om welke te bewijzen zij aange„ naald wordt Qin cujus probc.tionem affertur.)"

(b De twee voornaamfte dezer Uitlegregelcn zijn deeze.

*0 De Bijbel is alleen Godlijk voor zoo verre zij nuttig is tot de deugd. Maar is dan ook de Vedam . de Coran en de Talmud Godlijk, om dat 'er veele nuttige Zeedelêsfen in Zijn? zegt men neen, dan wederfpreekt men zich zeiven:

zegt

Sluiten