Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X n4 X

zondigen; <m Teller noemt ze de heerfchende kwaads gewoonte; — „ het bederf heeft zijn grond in de op„ voeding en het voorbeeld," (maar wien volgde CaiH na, toen hij zijn Broeder doodfloeg?) „ de mensch 3, kan zich zeiven verbeeteren, vooral als de Gods„ dienst van Jesus hem zijn pligt leert," (en waar blijft men dan methet vijandlijk bedenken uit Rom. 8: 7? en den Moorman en het Leeuwpaard uit Jer. 13: 23?) 9, Daar is wel eene Genade van God, maar zij beftaat „ alleen in de middelen, die God ons gaf om te wee„ ten, en de vermoogens, die hij, als fchepper, ons „ fchonk, om te kunnen, wat wij moeten doen. Bij „ den aanleg van onze Natuur, voldeedt daar toe het onderricht der Reden, waar door de oude Wijsgeeren zich boven den Volkszin wiften te verheffen (a),

„ en,

00 Ik heb hier plaats, noch lust om in het bekend geichil over de genoegzaamheid der Reden uit te wijden, en aan te toonen hoe verre die bij de verlichtue der Ouden in de gevvigr tigltè waarheden te kort fchoot, men vindt dit bij alle de Godgeleerden. — En nog veel minder kan ik hier onderzoeken of waarlijk de Wijsgeeren zoo verheven waren boven de Volksbegrippen, en of zij waarlijk beeter dachten en deeden l Dit eevenwel kan ik niet voorbij op te merken, dat bet gefchil over zuivere Reden één der allerdwaajle is;, om dat wy die nergens aantreffen. Bij alle volkeren treft men nog verfcheiden overblijfzelen eener Aartsvaderlijke overleevering cn bedorven Godsdienst-leer der Niachiden, waar m natuurlijke beginzelen, verbafterde Openbaaring en bijgeloovige biivoegzelen vermengd zijn , terwijl bij dc woejle volkeren meestal de redelijkheid zoo verlaagd, de gecstvermoogens zoo verwaarloosd, de opmerking zoo gering en het gevoel £00 grof en zoo verdierlijkt is , dat naauwlijks eenige flaau•we ftraalen van het Redenlicht door den zwarten wolk der driestheid heenen flikkeren. Of zullen het ons de Landen der meerdere befchaafdhcid leeren ? ook daar ontmoeten wij overal overleveringen der vroegere tijden, ftaatkunce der "Wetgeevers, list der priefters, bijgeloof des volks, en de Natuur is alleen in eenige algemeenc gronden , waar op al het overige gebouwd is. Overal vinden wij wel eenige .Wijsgeeren en Onderzoekers der Natuur, maar die of in da

Sluiten