Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X "7 X

loeris, mijne Waardften! als of men ter berftelling van een kranken het genoeg reekende, hem een Diaett een leevensregel, voor te fchrijven, die allerheilzaamst is voor een gezonden, en zich voorts noch met zijne krankheid, noch met zijne geneezing, bekommerde.

c.) Eéven ééns behandelt men de Leer der Straffen. „ God is te groot, om door een aardworm beleedigd

te worden , en, hoe dit zijn mogt, hij is enkel ,, liefde." Men erkent dus geene andere ftraffen, dan die de Natuurlijke gevolgen der ondeugd zijn, fchande, verarming, verzwakking, en vroege of geweldige dood: de ziel is bij zommigen ftoflijk en fterflijk, en de opftanding, door Jesus beloofd aan den deugdzaamen* is voor ziel en lichaam beide (c).

Wat

ben, weet elk, of Ieere het uit Mosheim, Disf. de Jludio Ethnicorum, Chrijiianos imitandi, in Disf. ad Hifi. Eecl. pertinentibus , T. i. p. 373. — Van de laatere Naturalifien hebben wij zeeker fraaije zamenftellen, maar de Schrijvers zijn van Chriftenen opgevoed en onderweezen, en dus hunne befte fchoonheden aan de Openbaaring verfchuldigd, terwijl zij ondankbaar de bronnen beroeren, waar uit zijfcheptcn : men leeze over dit ftuk verder den braaven Jacobi, Verhand, over eenige gewigtige Stukken van den Godsdienst, T. 1. C. 15. p. 281-368. GëLLEKT, Zedek. Lesfen^ T. i. Seri. i'. Led. 3. ZlMMERMAN , Medit. de prafiant. rel. chrift. collattc cum philofophia Socratis , Opp. T. i. p. 549 en J. G. ZlERLIN, Briefe titer die Frage: Suget denn die Ver'lunft in .der that fo viel van Gott und feinen Eigenfchaften , als die Bibel? Berlin 1781. in welk laatfte fchrift echter niet alles eeven zeer den goudproef kan doorftaah.

O) Bij den beruchten Priestleij, b. v. i.s de ziel een aan de hersfenen toebehoorend vermogen van denken en gewaar worden, en dus iets, dat bij den dood ophoudt, en niet herfield kan worden' dan bij de opftanding des lichaams. Verlafi. p. 372 393, — Maar hoe nu met het niet kunnen dooden der ziele, Matt, 10: 28 ? hoe kunnen dan de Geeften in de gevangenis zijn. 1 Pet. 3: 19? of de Moordenaar in het Paradijs? of de geest van Stephanus door Jesus ontfangen H 3 wof#

Sluiten