Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 133 X

J5 en bijgeloovigheid der Heidenen en den Levitifchca „ offerdienst der Jooden: zijn dood en opftanding heeft „ de waarheid van zijne Leer beweezen , en uit zijn „ voorbeeld leeren wij het fchoone en de belooning der „ deugd." — (En dit zal nieten, zijne ziele te geeven tot een randzoen voor veelen: Matt. 10: 28; het bloed des Nieuwen Teflaments voor veelen vergooien , tot vergèeving der zonden; C. 20": 28; zijn keven te ftellen voor de fchaapen: Joan. 10: 15; een vloek te worden voor ons: Gal. 3: 13 en onze zonden in zijn lichaam te draagen op het hout: 2 Pet. 2: 24 (fl).) Terwijl anderen het nog naauwer beperken: „ God „ heeft ons door Christus willen leeren, dat alle de „ denkbeelden van Beleediging, van Rechter, Gerech„ tigheid en Toom, door offers te verzoenen , behoo„ ren tot de kinderachtige vooroordeelen der oude „ weereld, en dat God de zonden, zonder offer, en„ kei op berouw en beetering, vergeeft." (en waar blijft men dan met Heb. 10: 26 : zo wij willens zondigen , na dat wij de kennis der waarheid ontfangen hebben , zo blijft 'er geen ftachtoffer meer over voor de zonden?) • De Bedenking, daar men meest mede'

fchermt, is deeze: „ Christus heeft de ftraf nietgc„ draagen, want de natuurlijke gevolgen der ondeugd „ blijven en vloeien uit het verband der dingen. Bij „voorbeeld: een Chriften wordt, door het geloof „ aan de verzoening, niet gezond, als hij door voo„ rige onmaatigheid ziek is." — Maar wordt hij dat dan , ( bid ik U") door berouw en beetering, die men in de plaats der verzoening ftelt ? De bewustheid van onverzoende fchuld' maakt die gevolgen ten ftraf, terwijl, bij verzoende Vadergunst, het kaftijdend onheil,

voor

00 Ook hier fehreef Priestleïj een fehaclelijk, hcewe" veelal uitgefchreeven werk : The Deaih of Christ no proper facrifief, in Theologicai jRepofitorij. T. i. p. 17.

Sluiten