Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>( I25 ):(

trant, zijne offerhande. Maar dwaazer, en ftrijdiger met alle Hiftorifche waarheid, vercierde het niemand, dan Dam. Jesus, zegt hij, is Gods zoon, dat is, godlijk in leer en wandel; hij is buitengewoon ontfangen, om dat God hem eene buitengewoon begaafde ziel gaf, anders was hij een zoon van Joseph en Maria; zijne Leer is de Natuurlijke Godsdienst; aan het kruis was hij flechts flaauw; men ftal hem uit het graf en genas hem; vervolgens week hij uit het Joodfche Land, en toen niemand wist waar heen, verfpreide men, dat hij ten hemel was gevaaren. In de gebeurenis op Pinxteren en in de Mirakelen moeten wij aan verborgen natuurlijke oirzaaken denken, of het zijn Leenfpreuken in den Ooftcrfchen trant. Ik weet wel, dat niet allen deeze groaye buitenfpoorigheid volgen , maar bij die allen is Jesus echter niets meer dan een Volksleeraar•,' die gelijk fiaat met Moses , Socrates, Plato , Mohammed , Zoroaster en Confucius , of, indien men genoodzaakt wordt de algemeenheid en weldaadigheid van zijn plan te bewonderen, dan noemt men Hem den yerlichtften der Leeraarcn en den beften der menfehen.

g.) Intusfchen behoudt men de Proteftantfche uitdrukking , dat ons alleen het geloof, zonder de werken der Wet, rechtvaardigt, maar men verftaat 'er door: „ Dat elk, die de leer van Jesus , dat is, den Na„ tuurlijken Godsdienst, naar zijn befte weeten, orahelst, en menschlievend is O), aanfpraak op ge-

„ luk

O) Onze beftrijders, meefterlijk geleerd op het gevoel te werken, fpreeken alleen van MenscMievinhei eteeven of daar in de deugd alleen geleegen is: Ik eerbiedig deeze deugd ten hoogften , en ik erken niemand voor een waar Chriiten , al fchijnt of al praat hij nog zoo fchoon , die niet •menschlievend is. Menfchlievenheid is geAvis deugd, is treffelijke deugd, maar is de geheele deugd niet, vooral zoo als zij bij de bewonderaars der Mqde-fchrüten werkt: ter goeder

Sluiten