Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n *** x

ewarte Magie, wier bedrieglijke konften door behulp der booze Geeften werden uitgevoerd. — Zeeker is het, dat niet Hechts de fchrijvers van het Oude Teftament, maar God zelve, in de Theocratifche' wetten, onderfcheid maakt tusfchen Duivelskonftendars en Starrekijkers, en dat het dus een zoort van Menfehen was onderfcheiden van Bedriegers, en zooi snood, dat God-niet Israël tegen bedrog waarfchuwt, maar hen met den dood te ftraffen bevoolen heeft: Ik kan derhalven groote Mannen nog niet bijvallen, die de oude Tovenaars voor niets erger dan Tasfen-fpeeIers en Goochelaars aanzien, en ik geloof, dat, als die zelfde mannen in de Openbaaring aan Jodnnes leezen (a): buiten zullen zijn de Tovenaars, zij zelve aan een geheel ander flag van menfehen, als aan eer» pHiLADELPHtA of Pinetti, denken zullen. Dan, ik voor mij geloof ook eeven zeeker, dat de godiijke Jesus, die den Satan zag vallen, gelijk een blixem uit den hemel, daar toe geopenbaard is, om de werken des Duivels té verbreeken (b), en dat dus de zoogenaamde Tovenaars, na de uitbreiding van hetEuangelie, en in Chriften landen, of bedriegers, of jlachtoffers der bijgehovigheid geweest zijn. In den aanvang echter van het Chriftendom noemt ons Lucas een Samaritaanfchen Tovenaar, Simon genieten, (Hand. 8.) van wiens ketterijen en wonderen, bijzonder van zijn ftrijd met Petrus te Romen, *en van het beeld , dat voor bem zou opgericht zijn , de oudheid veel gebeuzeld heeft, dac ons nu niet ophoudt (f),

maar

(V) Öp'enb. li: 15.

HS Luc. 10: 18. T Joan. 3: 8. ...

(V)-Deeze Simon fchijnt dezelfde te zijn, van wien z ch de Stadhouler Felix bediende, om Drusilla. te verleiden, Volgens Josephus , Ant. Jud. L. zo. C. 5- men zie van deezen 'Booswigt Ittigiüs , de Harefierehis en ^post.

| s. Vreemd

Sluiten