Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

è.) Tegen deeze, het zij dan waare, het zij verdichte, Duivels -konst fiaat over het geen men noemt de witte Magie, welke hier insgelijks buiten alle bedoeling is, en in niets anders beftaat, dan in de kennis en beoeffening van natuurlijke, doch fchaars bekende, konften, wel bedekte groepen der behendigheid, of phijücale werkingen en proeven, gegrond op weezenlijke, maar min algemeen ontdekte krachten en eigenfehappen der Natuur, waar in zeeker oudtijds de Egiptifche Priefters, Chaldeeuwfche Aftrologen en Perüaanfche Magi, het zeer verre gebragt hadden, en naar welke het i de Magie genoemd wordt. Vaak misbruikten gcfleepen Bedriegers, die naam en aanhang zogten, deeze wetenfehap; niet zelden werdt zij voorgewend door Kwakzalvers en Baatzuehtigen, maar nu en dan ook heeft de Wijsgeer en de Menfchenvriend door dezelve God, den aanbidlijkcn Schepper, verheerlijkt, of voor de onderzoekingen der weeclust een ruim veld geopend, den verltandigen een leerzaam vermaak verfchaft, en aan het Menschdom gewigtige voordcelen aangebragt. Met welk eene verbaastheid befchouwde men., bij de nieuwe ontdekkingen, den Starrekundigen, die den hemelloop bcreekende, en de Eclipfen of Cumeeten, die het onwectend Bijgeloof verfchrikten, voorfpelde ? hoe onbegrijplijk fcheenen de ftoffcheidingen der Chijmiftcn; de zamenftellingcn der Wiskundigen •, de proefneemingen der konftige Phijfiek-, en de geneeswijs der Eleclricitcit ? waar van het vreemde in den toeftel, en het onverwagte in de uitkoomst, genoeg was, om voor een paar eeuwen in het Hcxen-vunr te brengen, en waar van niet te min Iaater onderzoek de reeden en werking in de eenvöuwige wetten der Natuur gevonden heeft, en wie weet, wat volgende tijden ons, met opzicht der nog zoo - duiitere werking van het I 4 Ma-

Sluiten