Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X Ï4° X

waar door zij hunne dweeperijen voor onmidlijke en onfcilbaare ontdekkingen, van God ontfangen, uitventen , en zulk een trap Van volmaaktheid voorwenden, dat zij met God, met de Engelen , en met de afgefcheiden Geeften , een gemeenzaamen omgang hebben, verborgen dingen ontdekken, toekoomende dingen voorfpellen, of zelfs zulke dingen verrichten, welke door anderen, die niet verlicht zijn, ondoenlijk zijn, en het gemeen vermoogen der menlchlijkheid overtreffen; — Dit genacht van Geestdrijvers, dat de Duitfchers Schwermers noemen, is zeer oud; Theodoretus, die in het Jaar 38<S gebooren, en 457 geftorven is, 'verhaalt reeds van de Eucketen, dat zij de bewerking van zeekere Geeften als godlijk voorwendende, hunne droomen en verbeeldingen als Prophetien verfpreiden (a), Gregorius Thauma-

iur-

edio petitum; en echter heeft de uitkoomst den Doctor in £00 verre gerechtvaardigd, dat een ligtzinnige Duitfcher eene Brochure uitgaf, me"t den tijtel, Jesus, de grootjle Magnetifeur, niets kan dwaazer zijn, het verdient naauvvlijks wederlegging: maakt ook het Magnetifmus dooden loevende? of wat gemeenfehap heeft de taal: Lasarus! kaam uit 1 — ik wil, wordt gereinigd: — ik zegge u , Jia op , enz. met al den toeftel en de langduurige Kunstbewerking van het Dierlijk Magnetifmus ? Die deeze dingen voor eeven gelijk houdt, kan eeven gemaklijk beweeren, dat het fcheppend bevel der Almagt, die fpreekt en het ftaat 'er, gelijk ftaat met de vermoeijende Konstwerking van eenen Werkmeefier uit de menfehen! Schepping en Konst. Bevel en Arbeid verfchillen zoo eeuwig in natuur als, God en het Schepzel. , ^ . ,

(V) Theodoret. H. E. L. 4 C, 11. A*i^«.« t««« uipy><ts

i's-no! <r0*l c'x^l«»7f« 1S1 l»\fm ftuTcurUc ir(o<pniti*i

wtiSm. Deeze Oudvader was Bisfchop van Cijrus in Sijrien, en beroemde zich tien duizend Marcioniten gedoopt te hebben. Men Meldt hem echter voor niet rechtzinnig, en zette hem, als een vriend van Nestorius, af. te Ephefen Anno 449. Leo I, bijgenaamd de Groote, Bisfchop van Romen,

Sluiten