Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 146- X

geftorven is (a); maar bijzonder behoorcn hier toe

de

liefde, voorttcbrengen , op zulk eene wijze, als de mensheid ontfangen cn gebooren wordt, in en door welke, allen, die zalig worden , moeten worden wedergeboqrcn, zoo. dat Eva zou maagd geblecvcn zijn cn zonder fmerte gebaard hebben, de imag. Dei § i. — De val is dan de dierlijke voortplanting des geflachts, waar door de fterfiijke Ziel het Gemoed verdrceven heeft. De Erfzonde is het zwak van Eva en dcszelfs involging door Adam en de dierlijkheid, uit de vlceschlijke vcfeeniging ontftaande. Tras. de irigreifu Animi in Nat. fua. — Het Euangelie en de Doop neemt die Erfzonde weg, wijl de mensch uit Water en Geest wcdergeboorén wordt, dat is, als op nieuw voortgebragt cn der onbevlekte mensheid van Christus , door den H. G. voortgebragt, deelachtig, waar door de Ziel weerkeert tot haare Zuiverheid en vatbaar wordt voor Gods verlichting en omgang. Tras. de Vit. Act. — Voorts heeft elk mensch duizend jaaren, om zich voor den hemel te bereiden, echter niet in ééns, maar telkens op aarde, in het zelfde lichaam, door eene nieuwe geboorte, na een tusfehen beiden aftrefchciden ftaat, wederkcerende, en zoo worden de .geenen, die voor Christus geboorte geftorven zijn, en dc Heidenen, die nooit van hem gehoord hebben, vroeg of laat, onder het Euangelie gebragt, enz. Men zie zijn SederOlam feu Ordo feculorum, en een Duitsch Tractaatje, onder den naam Peganius, ten tijtel voerende?" Eigenlijke verklaaring over Jodnnes Openb. vol onderfcheidelijke nieuwe Chrijlelijke meiningen, daarin 't waare en valfche Chriftendom, k&; lelijk, dog eigenlijk, afgebeeld, en eert iegenlijke tijd bekwamelijk en net uitgereekent wordt; ook op een wiskonftige WijZe gansch grondighjk beweefen, en daar nevens de tijd des algemierten jongften dags meê voorgeftelt wordt. Anno 1670.

00 Onze Johan Baptista van Helmont was van adelijken gedachte., en Heer vm-Merode; Roijenburg, Orfchot, Pellines. enz. hij verloor zijnen Vader pas drie Jaar ond zijnde., en begaf zich in zijn 17de ter Studie, vooral in de Geneeskunde en Phüofophie : Hier geraakte hij reeds door den fanatiftifchen ftrijd tot den Quiëtiftifchen Sabbath, en kon niet bewoogen worden den tijtel van Magiftér te aanvaarden : hij had veel fmaad zoo van de Gcneesheercn, als van de Roomfche Geeft.dijkheid, en fterf 30 Dcc. 1644, op een tüdftip, 'twelkhij zvlve zou voorzetd hebben , P*r E.her'.Théaii. Vir. 'ulr.fi p. 1374. — 'sMaris Zoon Franc. Mercur. van

. Hel-.

Sluiten