Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 148 X

Dfitrprotigen zijn. „ God is niets, dan eene drievoud „ wige kracht, in wien Vader, Zoon en Geest dezelfde, maar de twee laatfte, als krachten aange-? „ merkt, gederiveerd en ondergefchikt zijn, de eer-?

fte is het opperfte goed, de tweede het verftand, „ dat alles voortbrengt, en de derde de ziel, die alles doordringt, leevend maakt en bezielt: Uit het „ verftand vloeide het denkbeeld, uit het denkbeeld 3, de verftandelijke en uit deeze de zienelijke wee„ reld; deze weereld is aan den invloed der ftarren, „ en deeze aan het beftuur der Engelen onderwor„ pen. Onze kundigheden verkrijgen wij door de „ kennis der Natuur, en de beoeffening der kabbali„ ftifche Magie, vooral daar door, dat de ziel Christus, het licht en denkbeeld der algemeene wijs„ heid, en het oog der ziele, in heilige ftilzwijgens, heid en lijdelijke rust, befchouwt, waar door zij „ in haar middelpunt koomt, Gods ftem hoort, en „ de inwerking van den bewoonenden geest met ge„ hoorzaamheid ontfangt. Van deezen inwendigen „ Leermeefter moeten wij ook de kern der Heilige Schrift leeren verftaan, waar van de leezing, de „ prediking en de Sacramenten alleen de Schors be„ vatten : Door dien lijdelijken Sabbath verkrijgen 3i wij de gerechtigheid van Christus in ons woo„ nende, waar door wij zalig worden, en de godal üjkc ziel, die ons verlicht; Terwijl de Wedergeboorte hier in beftaat, dat de mensch, die aan zijn Planeet onderworpen is, door het ftil geloof zich „ van onder zijn planeet- en lucht-hemel begeeft, s, die hij in zijn eigen middelpunt bezit, en zich met God in een heilige rust verée'nigt. Door welk al„ les het inwendig rijk van Jesus in de ziel wordt „ opgericht, het geen, in de Apocalijptifche duizend „ Jaaren, op de geheele weereld. heerfchen zal." —■ Deeze zijn de hoofddwaalingen der voorgewende Ih-

gee*

Sluiten