Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieden be'treft, niet alleen de leer der Voorver'órdineering, maar ook die van de Rechtvaardiging alleen door het geloof, het berouw over zonde, en de verbrijzeling des harten laat Hij, in de Hemel - academie door zijne Vrienden in de Geeften-weereld, veroordeelen. De Erffmet zit niet in de ziel, want, door konst-rust ert inkeering, kan de menfehiijkc geest, gedesorganifeerd en van de Jlof afgetrokken , zich verheffen tot den zuiveren ftand van Adam , en de oirfpronglijke vriendfchap met God en de Engelen. Bijzonder ontkende hij, met de oude reeds gemelde Phantajlen, de eigenlijke menfchlijke natuur des Verlosfers, en verandert dezelve in eene uitvlocijing uit den fchoot van het godlijk weezen zelve («). Zelfs verviel een ander van

den

„ lijken heerscht de waare Catholijke kerk niet, — want zij „ laaten zich zeiven in de plaats des Heeren eer bewijzen , „ verbieden het volk het leezen der Heilige Schrift &c. de Vera Rel. Cap. de Script, noemt hij de Reformatie eene genade der godiijke Voorzienigheid, cn Apocat. Revel. No. 753—926, beweert hij, dat Openb. 18—21 op de Roomfche, kerk ziet: — en dan weer, als of Hij dit alles vergeetert was, fchrijft hij Surmri Expóf. doar. nov. Eccl. No. 108. „ Dc Roomsch-Catholijken zullen voor de Gereformeerden in „ het Nieuw Jerufalem ingaan, eerftelijk, wegens de bij hun „ ingewortelde leer van de toereikende genade en verdienden. „ van J. C. tot zaligheid. Ten tweeden , terwijl de Roamsch„ Catholijken een hooger denkbecid van de godiijke Majefteit ^ der mensheid des Heeren hebben, eii dezelve (NB.) door „ hunne diepe vcrëering van de lloftie aan den dag leggen. „ Ten derden, om dat zij leeren, dat liefde, goede werken,„ boete en een deugdzaam leeven tot zaligheid noodzakelijk „ gevorderd worden." — Dc goede man, en zijne Engelen, hebben de leer der Gereformeerde kerk, die naar de Godzaligheid is, zeer gebrekkig veriïaan.

(a) in Nova Hieraf., & ejus dacirind coelcfti ex auditu ia eoelo. Lond. 1772, men vergelijke zijne beltrijding van' de' Leer der Drieéénheid, de eigenlijke Godheid en menschwording des woords in het voorgewend Gezicht, te vinden in dè Verhandeling van'den Heer V. Hamelsveld voor .het God- ' geleerd zamenftcl van Swedenburg, p. 13. en in tiet Werk zelve, pag. 88 , 89.

L 2

Sluiten