Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X >(

■Kenelm Digbij, die zich liet voorftaan zijne Sijmpa..thetifche poeders te kunnen bezwangeren met de beftuurbaare vloeiftof, of weereldgeest, van zijnen Landgenoot, Maxwel, en zelfs om die door'fpiegels te rug te kaatzen en dóór muficaal geluid te verfterken : — Mesmer fchijnt, ja, -om zijne-achting uit te breiden of te veftigen, zich nu en dan van middelen bediend te hebben , die niet geheel vrij van alle bedrog waren , maar daarom alle zijne verrichtingen , en zelfs zijne gant/che Theorie voor enkel bedrog te verklaaren , zou misfchien zoo onvoorzigtig als onkundig ■Zijn (ö). —■ Zeldzaam waren, omtrend het Jsar 66 der voorige eeuw, dc aanraakende geneezingen van den Icrfchcn Edelman Greatkakes, doch min zeeker, xif hij een Dweper, of een Bedrieger, of alle beide was; misfchien was zijne aandrift goedaartige Geestdrijverij, en de grond der gene'ezing de> verbeeldingskracht zijner Lijders, maar misfchien ook bezat hij het geheim vart ongemeen balfemiquc oliën,- waar -mede zijne handen beftreeken waren , zoo dat dweperij en inbeelding en bedrog te zamen werkten (£>): ■ ■ s '..•:.' .>; i zee-

O) Men vergelijke wat ik in eenq voorgaande aanteekeïihig over het ■Mdgnetifrnii's gezegd heb. Zeeker is het intuslchen , dat 'Mes'm-.ü de uitvinder niet is van zijne Theorie, Wair v9& men het zaakeüjfeè reeds vindt bij A. Kircherus, JHagnes , jive-, de arte magnetica.

(b)-Deeze Valentin Greatrakes was een adel ijk Ierlander. Anno 1628 gebooren te Alfane in het Graaffchap Waterford in Ierland, en hadt den roem van een ec'nyouWig, braaf en godsdienfbg man te zijn. Dat hij niet vrij was van Geestdrijverij, en in het fpoor der voorgemelde 11tuminaten. tradt, is duidelijk: Anno 1662 verbeelde hij zich eene zöldzaame verandering in zich te gevoelen , en de item cenes Befcherm - Engels te hooren , die hem het vermogen gaf om Konines-zcér en Kropgezwellen te gencezen: hij bieldt dit echter voor geen eigenlijke Wondergaaf, maar yoor een gevolg van het Natuurgefte!, dat God hem rfiet weldaadige doelwitten hadt gefchonken : kort daar aan gaf hem dezelfde

Sluiten