Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i?ï X

Met meerdere vrijmoedigheid noem ik onder de bedriegende Geïlluminecrden de drie franfche vluchtelingen, Makion, Fage cn Cavalier, die zich, iu het zesde jaar deezer loopende Eeuw, in Engeland, als nieuwe Propheeten uitgaven («), waar hij zich fpoedig een Engelsch Edelman Lacij voegde (è), en die-zich ftaande hieiden door verzonnene mirakelen (e), die echter ontdekt en geftraft werden, waar op zij zich, onder Mack-milian in Schotland, en onder Allut in Holland, verfpreid hebben. Elk kent de gewaande Mirakelen, te S'. Medard, aan het graf van den Abt Paris, die in het Jaar 1727 begonden, en in het Jaar 1732 door Voorzeggingen vergezeld werden, tot dat de verftandigen onder dc Janfenifien, wier Heilige hij was, zich overliet bedrog begonden te fchaamen, en het verbod des Konings beide de Mirakelen en de Prophetien gefluit heeft (a'). Om nu niet te fpreeken van de zoogenaamde bezeetenen te Loudun, in het

Jaar

les vergezeld was, fterk werdt opgewonden. Cardanus meende dat het veelvuldig gebruik van Specerijen bier toe in ftaat ftelde , of, dat alles het gevolg was van een geheim re-, cept. dat onder Ecde aan de Hovelingen bekend was, cn dit laatfte beviel ook het meest aan den Heer NieuwlaND , Lett. r.iemor. T. i. p. 697.

(V) Men zie de Claris propheiica. Lond. 1707. cn de Ccdsdiensipl. van alle Volkeren van Mobach. T. 6. p. 161. . (b) Die een boek fehreef, dat, jn het lransch vertaald, ten tijtel heeft Avertisfement de VEJprit éiernel par la bouchc de Jon fervitcur Jean , furnommê Lacij.

(O Ziet dc Lettres d'un Particulier d Mr. MlSSON., touchant les miracles bourlesques &c Lond. 1707.

Cd) Men leeze de Nouvelles EccleJ. Ann. 1731-1734- en het Recueil des miracles operées au tombcau de M. de Paris, te Utr. 1732. in twee deelen uitgegeeven, en voege 'er bij de Godsctienstpl. L. C. p. 167. cn de te vcoren reeds aangehaalde Verhandeling van den Heer Jaccbi over dit Onderwerp. Verhand, ever gewigtige Stukken van den Godsd. T. 1. C'. 2.

Sluiten