Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( 1*3 X

fdiclijke Vrijheid, terwijl men zich zeiven voordoet 'als Wijsgeeren, die het menschdom de Verlichting, in plaats van Bijgeloof, en de Gelijkheid en Vrijheid, in plaats van de Jlaaffche Jukken der Regcering en van het kerklijk gezag, met beide handen aanbieden. Eh welke moeten de natuurlijke gevolgen zijn van zulke losbandige Beginzelen? Deeze, — dat de waarheid omfluierd en beneeveld, en het klein overfchot der Zecdenkunde naar de fchandelijke lusten van het misleide hart verplooid wordt;, de Regeering, van wat naam ook, gcfmaad, veracht, omgekeerd, van alle Klem en Eer beroofd, en het leeven , de eer, de veiligheid en het eigendom der- medeburgers, zelfs Voor geen e'e'nen dag, verzeekerd is; dat het Chriftendom en het Euangelie veracht, deszelfs plegtighe'den befpot, en deszelfs Bedienaars verguisd worden; dat zeedenloosheid voor braafheid, wellust voor ort'fchuld, cn verwarring voor orde de overhand neemt, en, bij de ómkcering van alles, de flaaven der misleiding , met den fchijn van Vrijheid en Verlichting ■gcftrecld, op de weereld in het ongeluk, en bij hun Verfcheidcn in de armen geworpen worden eener verfmaadde Godheid, die getergd, wiens Zoon andermaal gekruist, en wiens Geest fmaadheid is aangedaan (a).

Hoe

f O) Al tc waar, en te opmerklijk om niet ook hier eert plaats rc gunnen, ziin dc woorden, in de Weuéfien Reltgians begebenlkeiten, lijlc Jahrgang, ijler StMck , 3Ö "Maart 1789, p. 358. „ js ooit het denkbeeld van eene op zich zeiven „ uitmuntende zaak fchandelijk gemisbruikt geworden, zo is „ het dat van de Verlichting. — Iets het onderst boven kee„ ren; wélluftige tafercelen met kleuren fchetzen, als of het „ de onfchuld en de kuisheid zelve was; over oude waar,, heden een dikken neevel van nieuwe Sophifterij verfpreiden ; „ de Zeedenkunde in zulk een. éénvouwig grondbcginzel za„ menvatten, dat elk dezelve met zijne bijzondere neigin„ gen cn driften ligt kan over één brengen; den Chriftelijken ,', Godsdienst tot êen voorwerp van verguizing maaken, desN „ zelfs'

Sluiten