Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *94 X

Hoe rampzalig is de mensch, die God verlaat, en zijne zaligheid verfpeelt! en hoe vijandig is hij met

zich zeiven!

3. — Een oplettend Hoorer begrijpt nu reeds, hoe naauw het tweede gedeelte der Vraage, dat naar het gewigt van deeze Leerftellingen onderzoek doet, aan het geen ik reeds over derzelver gronden gezegd heb, verbonden is. Elke geopenbaarde waarheid is, om dat ze van God koomt, op zich zeiven gewigtig, en, om dat zij allen, of rechijlreeks, of, door haar verband met andere waarheden, meer zijdelings betrekking hebben op ons waar geluk, ook voor ons belangrijk: — hoe verder wij in alles van dwaaling en hoe nader aan de waarheid zijn, des te volkoomener is onze geest, en des te grooter onze menschlijke reedelijke volmaaktheid. Met dat al hebben zommige hoofdwaarheden een meer onmidlijk verband met ons geluk, en derzelver ontkenning of vervalfehing fluit ons den van God geopenbaarden weg om hier getroost en gelukkig, en in de toekoomende weereld , naar Euangelie gronden, zalig te zijn. En in dit laatstge-

meide

„ zelfs plegtigheden van haare eerwaardigheid berooven , des„ zelfs Dienaars verachtelijk en deszelfs Leeraars belachlijk „ maaken; den Overheden onder de hand alle gehoorzaam„ heid ontzeggen, openlijk het Volk verdenking en misnoe„ gen tegen hen inboezemen, hunne bevelen met adderen ,, fpog bezwalken: alle Minifters, men merke 'er wel op,

alle, voor laage Dienaars der trotsheid, der heerschzucht, „ heblust en roemzucht verklaaren ; den Killen vreedzaamen

Burger van den Staat met booze tongen gcesfelen ; om éé-

nen fchijn-geeftigen inval, of ééne lachverwekkende anec„ dote zich in gevaar Hellen om zijne eeuwige zaligheid te

verliezen; op waare Geleerden vitten, dezelve door eene t, gewaande Critiek vervolgen; Botterikken daar tegen op f, den letterkundigen throon verheffen; — Dit alles hict te,, genwoordig Verlichting, en wordt daar voor op aUemark„ ten geveild, verkogt en verfpreid ". —

Sluiten