Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Alzoo is de wil van God, dat gij, door wel te doen; den mond flopt aan de onweetenheid derdwaaze menfchen; als vrije , doch niet de vrijheid hebbende tot een dekzel der boosheid , maar als dienstknechten Gods. Niet minder in het Godsdienitige: hier is, ja, de les voor Leeraars, geen heerfchappij te voeren over het Erfdeel des Heer en en voorbeelden te zijn der kudde; maar de Wet is ook voor de Gemeente : zijt uwe Voorgangeren gehoorzaam, want zij waaken over we zielen,

op dat zij dat doen met blijdfehap en niet zuchtende.

Wat doet nu de gewaande Verlichting ? bevoordert zij die orde? dat nationaal geluk? Zij? die ons onophöudenlijk toefchreeuwt, dat alle wetten Tijrannij., en alle Godsdienstleeringen Bedrog zijn; dat men de Vorften beftrijden en de Volkeren vrijheid fchenken moet; dat God, de Vader der menfchen, zijne redelijke weezens, door verfchillende aanleg en vermogens, in geene Clasfen verdeelt; dat onze daaden van geen invloed zijn op ons eeuwig geluk; dat de Godheid nooit toornt, en door ons gedrag, dus ook door onze mijneed, niet beleedigd wordt, en dat toekoomende ftraffen of niet waar, of enkel tot onze volmaaking, ten minften zeeker niet eeuwig zijn ? dat Gods wet'door de Priefters is vercierd, en het nut der Maatfchappij een vond der Staatkunde; dat men de Wetten veranderen , de Conftitutien omkeeren, de heiligfte en tederfte banden dagelijks verbreeken kan (a), cn met

e'e'n

00 Men herripnere zich flcchts het Decreet der Franfche Nationale Vergadering van 29 Aug. 1792 omtrend de Echt/chtidtngen, toe te liaan aan elk, zoo rasch flechts één van beide partijen dezelve verzoekt. — Van goeder hand is mij verzeekerd. boe een Framcb Heer onlangs in eene publieke plaats, met affchrik, verhaalde, dat een Fransch Koopman gebuuwd was met zijne eigen Dochter, op grond, dat men nu J-nj was, en te Verlicht, om aan die belemmerende Wetten te geloovcn, en dat een beeedigd (zoogenaamd) Confeunoneel PricRer dat huwelijk hadt ingezeegeud. Relata Refero. —

Sluiten